EU-förordning för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi

För att påskynda utbyggnaden av förnybar energi har Europeiska Unionens Råd antagit förordningen (EU) 2022/2577 om fastställande av en ram för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi. Förordningen gäller under perioden den 30 december 2022 till den 30 juni 2024.

Bakgrunden till förordningen är framförallt kriget i Ukraina och dess påverkan på Europeiska unionens energiförsörjning och energipriser. Genom förordningen införs brådskande och riktade åtgärder för viss teknik och projekt som bedöms ha störst potential när det gäller snabb utbyggnad av förnybar energi.

De nya tillfälliga reglerna fastställer tidsfrister för handläggning av ärenden i medlemsstaterna som gäller för viss solenergiutrustning, uppgradering av befintliga anläggningar för produktion av förnybar el (exempelvis vindkraft och vattenkraft) och installation av värmepumpar.

Projekt för produktion av förnybar energi ska enligt de nya reglerna, som utgångspunkt, ses som ett tvingande allmänintresse vid prövningar av artskyddsdispens, Natura 2000-tillstånd och undantag från förbud mot att påverka vattenmiljön på ett otillåtet sätt enligt ramdirektivet för vatten.

Havs- och vattenmyndigheten utreder för närvarande på vilket sätt förordningen kan komma att påverka t.ex. tillståndsprövningar för vindkraft, omprövningar av vattenkraft, havsplanering m.m.

Mer information om förordningen finns på Naturvårdsverkets hemsida

Publicerad: 2023-02-15
Sidansvarig: Webbredaktion