Program

Hitta på sidan

Träffa HaV i Almedalen. Här kan du se våra seminarier vi anordnar under Almedalsveckan 2023.

bild från Visby

Foto: Ann-Charlotte Berntsson

Länsstyrelsens trädgård

 • Onsdagen den 28 juni klockan 08:30–11:30
 • Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4
 • Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Varmt välkommen till en förmiddag i Länsstyrelsens trädgård med intressanta debatter och seminarier. Kom och mingla med oss på Havs- och vattenmyndigheten, andra myndigheter och aktörer. Vi bjuder på frukost!

Program

Här finns hela programmet som pdf. Pdf, 83.2 kB.

08:30–08:35 Välkomna, Jakob Granit, generaldirektör Havs­- och vattenmyndigheten.

Vatten – en nödvändig, strategisk resurs. Idag är tillståndet i våra vatten bekymmersamt. På bekostnad av vattenmiljön har människan skapat det samhälle och den välfärd vi har idag. Går vi till historien, som det första samhället som inte kan rädda sig självt, för att det inte var kostnadseffektivt?

Idag mår våra vatten inte bra, försämringen har gått snabbt på senare tid. Det är inte en enskild aktörs handlingar som orsakat tillståndet i våra vatten, det är flera parters påverkan som lett till dagens situation.

Som exempel på människans exploatering av vatten är urtidsfisken havsnejonöga. Den har levt på jorden i över 400 miljoner år och klarat påfrestningar som meteoritnedslag. Men på bara några årtionden har människan nästan utrotat arten genom utveckling av vattenkraft, kanalisering, rensning och överfiske.

Arbetet med vattenförvaltning är splittrat och möter idag varken naturens och samhällets behov. För att lösa problemen måste vi arbeta koordinerat, utgå från landskapet och göra insatser där de gör mest nytta. Då kan vi uppnå mål för vattenkvantitet, vattenkvalitet, arter och livsmiljöer i samma avrinningsområde.

I en dialog med företrädare från kommun, länsstyrelse och organisationer resonerar vi om hur vi får till ett fungerande åtgärdsarbete ur ett landskapsperspektiv.

Moderator - Johanna Egerup, verksamhetsutvecklare, Havs- och vattenmyndigheten

Medverkande

 • Johan Kling, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten
 • Anna Rost, biträdande projektledare Ecostreams for life
 • Mats Johansson, Programme Manager, Baltic Stewardship Initiative, WWF 

Länk till livestream.

För att uppnå Sveriges klimat- och energimål måste vi bryta beroendet av fossila bränslen. I och med den storskaliga elektrifieringen i industrin och transportsektorn förväntas vårt elbehov fördubblas till 2050. För ökad elproduktion genom havsbaserad vindkraft uppdaterar HaV nu havsplanerna.

EU vill öka takten i utbyggnaden av havsbaserad vindkraft och branschen visar stort intresse för investeringar i kommande projekt. Idag använder Sverige cirka 140 TWh per år. HaV arbetar med att ta fram förslag för att möjliggöra en årlig elproduktion av 120 TWh från vindkraft till havs.

I mars 2023 redovisade Energimyndigheteten 53 möjliga områden för energiutvinning i havet som visar potentialen, men även utmaningarna med att förena havsbaserad vindkraft med andra verksamheter eller skydd av miljön i de olika områdena. Nio myndigheter, däribland HaV bidrog i arbetet och HaV använder underlaget för att ta fram förslag till havsplaner.

Hur planerar vi smart för att få ut den vindkraft vi behöver i havet? Hur kan teknik, parklayout utvecklas för att förena vindkraft till havs med andra intressen? Hur kan berörda aktörer bidra med lösningar?

HaV bjuder in till seminarium med politiker, myndigheter och branschföreträdare för att diskutera dessa frågor.

Moderator - Mats Svensson, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten

Medverkande

 • Per Olsson, biträdande avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten
 • Joacim Johannesson, utredare, Havs- och vattenmyndigheten
 • Fredrik Svartengren, enhetschef, Energimyndigheten
 • Lina Kinning, havsbaserad vindkraft, Svensk vindenergi
 • Nanna Wikholm, enhetschef Naturvårdsverket

Länk till livestream.

FN:s klimatpanel har konstaterat att klimatpåverkan på såväl människor som ekosystem är mer framskridet än vi tidigare antagit. Hur lyckas man med bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna i ett klimat under förändring?

Genom rätt miljöövervakning och kunskap får vi en helhetsbild av vårt vatten, från källa till hav och skapar en digital tvilling av Sveriges akvatiska miljö. Helhetsbilden kräver ständigt aktuell information som är enkel att hitta och lätt att förstå. Dessutom ska det gå smidigt att kombinera, analysera och visualisera informationen för att på så vis skapa största möjliga nytta för våra olika målgrupper. Hur kan vi tillsammans ta fram en sådan helhetsbild av vatten från källa till hav? Vad gör myndigheterna? Hur kan den privata sektorn, forskningen och allmänheten bidra till att skapa smarta tjänster som gör kunskapen användbar och meningsfull? Hur går vi från kunskap som produkt till kunskap som tjänst? Vi samtalar om arbetet med att skapa en helhetsbild av vatten från källa till tillsammans med representanter från det nationella Geodatarådet och från den icke-statliga sektorn.

Moderator - Elisabet Thompson, verksamhetsstrateg, Havs- och vattenmyndigheten

Medverkande

 • Thomas Klein, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten
 • Magnus Forsberg, strateg och uppdragsledare Lantmäteriet
 • John Tumpane, avdelningschef, Formas
 • Mattias von Brömssen, enhetschef, Ramboll

Länk till livestream.

Hur mår Östersjön?

Omslagsbild för YouTube-video

Sverige i världen

 • Fredagen den 30 juni klockan 08:00–08:45
 • Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6
 • Arrangör: Havsplattformen mot fattigdom
 • Vi bjuder på frukostfralla – först till kvarn!

Havet – en frälsare av stagnerad tillväxt i väst och fattiga stater i syd? Det ska ge klirr i kassan, mat på borden, mildra klimateffekter och minska fattigdom. Men vilka intressen styr, och vem får del av kakan? Vilken roll spelar svenskt bistånd för kust och hav, och vad får det för effekter?

På senare tid har begrepp som blå ekonomi, grön ekonomi och havsekonomi kretsat i de globala utvecklingsinstitutionerna. Kapital strömmar in i nya industrier och havet ska både öka tillväxten i väst och bekämpa fattigdom i syd. Samtidigt mår världens hav och fiskbestånd sämre än nånsin. För människor på kusten i syd handlar det om överlevnad. När konkurrensen om havet ökar och mer ska skyddas minskar deras utrymme för livsuppehällen. ”Ocean grabbing” å ena sidan, globalt avtal om skydd å andra. Kan vi skydda havet och samtidigt använda det för matförsörjning och ekonomi? Vem vinner – människor på kusten, staten, företag, miljön? Eller allihop? Vilken roll spelar svenskt bistånd för en rättvis och hållbar utveckling av kust och hav, och vad har det för effekter? Främjar det svenska intressen? Vad vet vi och vilken kunskap behöver vi?

I samtalet fördjupar vi synen på havets ekonomi, biståndets effekter och den kunskap som behövs med konkreta exempel från samarbeten och biståndsinsatser.

Moderator - Johanna Egerup, verksamhetsutvecklare, Havs- och vattenmyndigheten

Medverkande

 • Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten
 • Jens Olsson, forskare, Sveriges Lantbruksuniversitet,
 • Dr Karina Barquet, enhetschef vid SEI och projektledare inom Mistra Geopolitics
 • Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen (SNF)
 • Carin Jämtin, generaldirektör, Sida
 • Catarina Hedar, enhetschef, Havs- och vattenmyndigheten

Länk till livestream

Publicerad: 2022-05-30
Uppdaterad: 2023-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion