Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

HaV i Almedalen 2018

Den 1-8 juli möttes politiker, beslutsfattare och engagerade personer i Almedalen för att debattera och diskutera samhällsfrågor. Här hittar du HaV:s program för veckan.

Programmets omslag.

Sol, vind och HaV i Almedalen!

Läs om våra seminarier och var vi deltog under Almedalsveckan 2018 i vårat program (ladda ner som pdf)PDF eller här på sidan.

HaV i Almedalen

Länsstyrelsens trädgård – Måndag 2 juli, 9.00-12.00.
Arrangör: HaV

Ocean Surveyor – Måndag 2 juli, 14.00-17.00
Arrangör: HaV och SGU

Sverige i Världen – Tisdag 3 juli klockan 13.00-13.45
Arrangör: HaV

Bild på folkvimmel i Almedalen

Länsstyrelsens trädgård

Måndag 2 juli, 9.00-12.00
Plats: Länsstyrelsen trädgård, Korsgatan 4, Länsstyrelsens nedre trädgård
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten

Varmt välkommen till en förmiddag i Länsstyrelsens trädgård med intressanta debatter och seminarier.

09.00 Inledning

Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten

09.15-10.00 Nationell samverkan inom marint områdesskydd och fiskereglering – hur skapar vi förutsättningar för en ekosystembaserad förvaltning?

 

Ekosystemansatsen förutsätter delaktighet i förvaltningen för att möjliggöra en hållbar utveckling och rättvis fördelning av ekosystemtjänster. Hur ska samverkan tvärs olika förvaltningsprocesser och administrativa gränser fungera för att vi ska kunna arbeta mot gemensamma mål och balansera olika intressen i beslut? Hur tydliggör vi ansvar och roller i förvaltningsprocesser? Hur tar vi fram underlag för att skapa samförstånd, klargöra målkonflikter och hitta hållbara lösningar? Vilka ramar har vi för deltagande i förvaltningen? Hur tar vi vara på lokalt engagemang? Vi tittar närmare på den nationella samverkan inom marint områdesskydd och fiskereglering för att få en bild av hur den kan utvecklas som en del av en ekosystembaserad förvaltning.

Se hela paneldiskussionen här.

10.00-10.45 Är miljöinformation nyckeln till hållbara vatten och hav?

Våra vatten och hav är en viktig gemensam resurs men den utsätts för många påfrestningar. Vi brottas med övergödning, miljögifter, klimatförändringar och fiske. Samtidigt ökar trycket från energiutvinning, samhällsbyggnad, fartygstrafik och odling. För att förstå och förutse konsekvenser och möjligheter behöver vi relevant och tillförlitlig miljöinformation. Det finns idag stora mängder miljöinformation hos flera organisationer. Utmaningen ligger i att utforma, synliggöra och tillgängliggöra informationen på ett sådant sätt att den används för att fatta kloka beslut. Såväl inom myndighetsutövning, företagande och av oss alla som privatpersoner. För att lyckas med detta behöver vi samverka – på flera plan.

Se hela paneldiskussionen här.

11.00-11.45
Övergödning, kan lokala åtgärder återställa Östersjön?

Trots mångårigt arbete på internationell, nationell, regional och lokal nivå är övergödningsproblematiken i Östersjön fortsatt högst aktuell. Den senaste bedömningen visar att i stort sätt hela den svenska Östersjökusten är tydligt påverkad av övergödning. För att förbättra förhållandena pekar Helsingforskommissionen liksom den svenska regeringen på behovet av att stärka det lokala engagemanget och åtgärdsarbetet. Det finns idag många goda exempel på framgångsrikt lokalt åtgärdsarbete där myndigheter, markägare och andra samarbetar för en bättre vattenmiljö. Hur tar vi tillvara dessa erfarenheter? Kan lokalt åtgärdsarbete ersätta generella styrmedel och regleringar? Detta och många andra frågor kommer vi diskutera med representanter från jordbruksnäringen, miljörörelsen, akademin och myndigheter.

Se hela paneldiskussionen här.

Ocean Surveyor

Måndag 2 juli, 14.00-17.00
Plats: Ocean Surveyor, hamnen
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten och SGU

Välkommen till Ocean Surveyor nere i hamnen. Här arrangerar vi seminarier om havsplanering i samarbete med SGU.

14.00-14.30

Havsplanering i en föränderlig värld

Havsplanering är ett snabbt växande kunskapsområde i Sverige och globalt. Ambitionen är att skapa jobb och tillväxt genom en planering som ger förutsägbarhet och säkerhet samtidigt som de marina ekosystemen bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt. Men hur kan klimatförändringar komma att förändra de miljömässiga, sociala och ekonomiska möjligheterna för våra havsområden? Och hur får vi in klimatförändringarna i havsplaneringen?

Se första delen av seminariet här.
Se andra delen av seminariet här.

14.30-15.00
Paneldebatt

Kristina Yngwe (C) Jonas Nilsson, Region Gotland, Björn Sjöberg, HaV Regeringsföreträdare

15.00-15.30 Miljögifter i havet – finnas eller försvinna?

Flera miljögifter i havet har minskat de senaste årtiondena, men på flera platser i Östersjön och Västerhavet finns alltför höga halter kvar. Av dessa ämnen är många långlivade och svåra att bli av med. Trots utveckling av reningsverk i kombination med minskade utsläpp återstår fortfarande många utmaningar, bland annat läckage från sediment och vrak på havsbotten. För att nå en giftfri miljö räcker det att minska tillförseln av miljögifter till havet, eller krävs även åtgärder av miljögifterna på havsbotten? Hur farliga är dessa miljögifter och hur hanterar vi dem?
Medverkande: Lena Söderberg och Sarah Josefsson, SGU, Frida Åberg och Jonas Pålsson, HaV.
Moderator: Jakob Granit, generaldirektör HaV.

Se första delen av seminariet här.
Se andra delen av seminariet här.

15.30-16.00
Paneldebatt

Lars Tysklind (L) Olof Lindén (WMU) Sarah Josefsson, SGU Regeringsföreträdare.

16.00-17.00 

Mingel med tilltugg

Sverige i Världen

Tisdag 3 juli klockan 13.00-13.45
Plats: Sverige i Världen, Donnersgatan 6
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten


Välkommen till SIDA:s scen Sverige i Världen där vi har en paneldiskussion kring rent hav och fattigdom.

Rädda havet – minska fattigdomen

Välmående hav är en förutsättning för människans överlevnad. Havet producerar syret vi andas, reglerar klimatet så att det inte blir för varmt, förser oss med mat och skapar möjligheter till ekonomisk utveckling. När havsmiljön försämras är det människor som redan idag lever i fattigdom som drabbas. Seminariet utgår från FN:s havskonferens förra året och de frivilliga åtagandena som gjordes av länder och organisationer. Inom dessa åtaganden finns ett stort engagemang och brett deltagande. Vi kommer att diskutera hur vi med gemensamma krafter ska fortsätta arbetet med de svenska insatserna för att nå FN:s globala havsmål och minska fattigdomen.

Se hela paneldiskussionen här.

Här möter du oss på andras scener och evenemang

Måndag 2 juli

14.00-14.45 Vattenutmaningen - Hur möter vi den?

Arrangör: Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Trelleborgs Hamn
Plats: Hamngatan 1, trädgården

I Sverige hårdnar konkurrens om vatten av god kvalitet och många företag har också vattenfrågan som en högt prioriterad hållbarhets- och miljöfråga. De senaste åren har vi i Sverige upplevt dels torka och brist på vatten dels skyfall och översvämningar, fenomen som vi inte för så många år sedan endast såg på nyheterna från andra länder. Faktorer som klimatförändringen, ökad produktion, en befolkningstillväxt samt ökat miljöhänsynstagande skapar hårdare konkurrens om vattnet; vårt viktigaste livsmedel. Vi tror på en dialog där alla vattenaktörer deltar. Genom dialog skapas förståelse och inspiration. I Handelskammarens rapport Vattenutmaningen redovisas ett antal goda vattenexempel. Det handlar om såväl stora som små företag i varierande branscher. Vi vill genom paneldebatten sprida kunskap och inspiration om hur företag på ett strategiskt och operativt sätt kan hantera vattenfrågan.

Tisdag 3 juli

11.00-11.45 Hur förverkligar man samhällets mål om transport, samhällsbyggnad och hållbarhet?

Arrangör: Transportföretagen
Plats: Hamngatan 1, trädgården

Hur arbetar våra myndigheter för att förverkliga nuvarande och kommande strategier och mål som den maritima strategin, godsstrategin och överförflyttning av gods från väg till sjö? Vad är av vikt framöver och hur skulle de vilja samverka med varandra och med industrin?

14.00-15.00 Våra kustvatten förändras – hur vet vi det, och vad gör vi?

Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24 

En grundförutsättning för miljöarbetet är att det bygger på den bästa tillgängliga kunskapen, baserad på den senaste forskningen, men faktorerna är många och sambanden komplexa inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. På miljöområdet finns dessutom många aktörer med starka röster, och det ställer stora krav på politiker och myndigheter för att sortera mellan fakta och mer eller mindre välgrundade påståenden när besluten ska tas. Med frågan hur vet du det? vill vi låta vetenskaplig kunskap ta större plats i debatten. #hurvetdudet?

14.00-15.00 Rundabordssamtal om dammutrivningar

Arrangör: Fortum
Plats: Björkanders Magasin

I Sverige finns tusentals små dammar och kraftverk, och angränsande sjöar som utgör dammarnas vattenmagasin. Många av dessa anläggningar har varit verksamma länge. När dessa anläggningar omprövas är det av allra största vikt att varje möjligt undantag tillämpas för att underlätta utvecklingen av vattenkraften, samt förhindra negativa effekter för de närboende. Hur ser vi till att Vattenmyndigheterna och Länsstyrelser följer dessa undantag? Samtalet syftar till att belysa vilka konsekvenser dammutrivningarna får på sin närmiljö och hur utrivningarna kan undvikas.

14.45-15.30 Ska Sverige använda vattnet eller bevara vattenmiljöerna?

Arrangör: Svenskt Vatten, Lantbrukarnas Riksförbund 
Plats: Mellangatan 1

Regeringens promemoria ”Vattenkraft och vattenmiljö” skapade stark debatt. Förslaget gjorde tydligt att det finns intressekonflikter kring vattnet i det vattenrika Sverige. En mer grundläggande fråga bortom vattenkraften handlar om hållbar utveckling och om vad och vem vattnet ska vara till för. Regeringens promemoria syftade till att genomföra Riksdagens energiöverenskommelse och möta EU:s krav på Sverige att genomföra ramdirektivet för vatten. Debatten som utbröt försenade Riksdagens behandling med nästan ett år. Frågan om vem och vad vattnet är till för aktualiseras än mer av att när klimatet blir varmare kan vi inte alltid ta vatten för givet. Är människors och verksamheters behov av att använda vattnet, påverka vattenmiljöer och bevara kulturmiljöer därför väl balanserat mot skyddet av vattenmiljöerna eller behöver balansen ändras? Företrädare för konkurrensutsatta industrier och lantbruk som behöver vatten i sina verksamheter ger sin syn på saken tillsammans med den kommunala vattenbranschen som både ska använda vatten och skydda vattenmiljöerna. Deras syn diskuteras med företrädare för staten och miljörörelsen.

15.00-16.00 Jakob Granit deltar på ett rundabordssamtal tillsammans med IVA och Riksantikvarieämbetet.

Diskussion om ett planerat IVA-projekt om vatten kopplat till Agenda 2030.
Arrangör: Riksantikvarieämbtet och IVA
Plats: Riksantikvarieämbetets kontor, Artillerigatan 33A

16.00-16.45 Marin pedagogik – hur lär man på bästa sätt ut mer om havet?

Arrangör: Havsmiljöinstitutet, Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet, Havs- och vattenmyndigheten
Plats: Fenomenalen science center, Skeppsbron 6

Regeringen vill öka kunskapen och engagemanget för haven. För att ge bättre möjligheter att nå ut brett med kunskap om vatten och hav, speciellt bland barn och ungdomar, håller Havs- och vattenmyndigheten nu på att samla information. Myndigheten ska kartlägga dels aktörer som arbetar med marin pedagogik och dels behov av insatser. Vilken är den mest effektiva marina pedagogiken? Hur säkerställer vi att alla får tillgång till den? Är marina kunskaper tillgängliga för alla, eller bara för vissa? Hur engagerar och motiverar man många, på riktigt, att förändra beteende och bli havsvårdare?

19.30-22.00 Havets möjligheter är ett svar på samhällets utmaningar!

Jakob Granit, generladirektör på HaV deltar i ett rundabordssamtal om havets möjligheter och hur vi tillsammans kan bidra med kunskapstillväxt och samverkan för att nå en hållbar utveckling av våra hav och marina resurser.
Arrangör: Havsmiljöinstitutet, Göteborgs univsitet. Maritima klustret i Västsverige
Plats: Södra kyrkogatan 15

Onsdag 4 juli

11.30-12-30 Svenska folket vill ha MSC – varför är inte allt svenskt fiske MSC-märkt? 

Arrangör: Marine Stewardship Council 
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6 

Svenskar äter mer MSC-fisk per capita än något annat land och svenska konsumenter vill köpa hållbart fiskade fisk och skaldjur. Vi har en regering och en riksdag som värnar om våra marina resurser och som vill ha ett hållbart svenskt fiske. Vi har också en dagligvaruhandel och många restauranger som efterfrågar MSC-märkta produkter vilket gör yrkesfiskarna intresserade av att miljömärka sitt fiske. Men trots detta är det många svenska fisken som inte låtit sig granskas eller som är miljöcertifierade. Det svenska fisket på Östersjötorsk har varit certifierat men förlorat certifieringen på grund av bristande kunskap om beståndet. Nu importeras istället mycket MSC-certifierad fisk till svenska konsumenter. Vad beror det på och hur kan svenska förvaltare hjälpa det svenska fisket att nå svenska konsumenter med miljömärkta produkter som konsumenterna vill ha? Hur kan företag bidra?

13.00-15.00 Rundabordssamtal om klimatanpassning av hållbara städer/ hav och klimat.

Ett 10-tal aktörer samlas för att lyfta frågan om att få fram ett intressant demoex angående klimatanpassad stad, förslag Göteborg.
Medverkande: Jakob Granit, Anna Jöborn och Catarina Hedar från HaV, Anders Sjelvgren, GD Boverket.
Arrangör: White arkitekter
Plats: White arkitekters arena/hus 

11.00-12.30 Plastskräpet på stan och i havet – vem ska lösa problemet?

Arrangör: Håll Sverige Rent
Plats: Briggen Tre Kronor, fartyg

Plastskräp fyller våra hav och inom EU diskuteras åtgärder mot engångsartiklar av plast. I Sverige pågår flera utredningar om plastens skadeverkningar. Är det producenterna som ansvarar för skräpet eller är det kommunerna? Kanske krävs förbud? Eller är det konsumenterna som ska sluta skräpa ner? Diskussion kring ansvaret för engångsartiklar av plast som skräpar ner. Representanter från kommun, stat, näringsliv och intresseorganisation är på plats.

15:00-15:45 Kända och okända miljöproblem kräver nya angreppsätt

Arrangör: Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten
Plats: Briggen

Hanöbukten mår dåligt och grundorsakerna är enligt forskningen komplexa. Störningar i reproduktion, hälsotillstånd och brunifiering kräver nya angreppssätt. Vad ska havs- och vattenförvaltningen göra? Kan ekosystembaserad förvaltning tillämpas, vilka nationella aktörer behövs, vem ansvarar för vad?

Torsdag 5 juli

10.00-10.45 Finns det skyddade marina områden i Sverige?

Arrangör: Naturskyddsföreningen 
Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3 

Idag är cirka 14% av havsmiljön i Sverige skyddad. Men eftersom en rad olika typer av mänsklig påverkan (som fiske och sjöfart) är tillåten i nästan alla marina skyddade områden så saknas det i realiteten ofta skydd för organismerna i havet. Vad innebär egentligen att ett marint område är skyddat?

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut