1. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 30 september 2019

  2. Publicerad: 2 december 2015

  3. Publicerad: 5 oktober 2015 Uppdaterad: 3 augusti 2020

    Artkoder för rapportering av fångst i fiskeloggbok, sötvattensjournal, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration.

  4. Publicerad: 4 januari 2017 Uppdaterad: 4 februari 2020

    Blåmusslan ( Mytilus edulis ) har en vidsträckt utbredning och förekommer i svenska kustvatten ända upp till Bottniska viken, där är den småväxt på grund av den låga salthalten.

  5. Publicerad: 2 december 2015 Uppdaterad: 22 juli 2019

  6. Främmande arter sprider sig i sötvattensmiljön genom avsiktliga utsättningar och oavsiktligt genom till exempel sjöfartstrafikens barlastvatten, rymningar från odlingar och akvarier samt användning av levande agn. Fiskutsättningar utförs för att bevara hotade arter och stammar och för att förbättra fisket. Detta är en omfattande verksamhet, både i Sverige och i övriga världen. 

  7. Fiskeriverket har på uppdrag av regeringen analyserat vilken inverkan befintliga akvatiska fredningsområden i svenska vatten har haft på bestånd av fisk och kräftdjur. På basen av dessa utvärderingar identifieras kunskapsluckor och dras riktlinjer upp för fortsatta studier av fredningsområden som fiskevårdande åtgärd.

  8. Denna rapport baseras på redovisningen av två separata regeringsuppdrag "Åtgärdsprogram för marina arter och skalddjur" samt "Nationella mål och förvaltningsplaner för lokala stammar" som överlämnades till regeringen den 1 mars 2007.

  9. Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.

  10. Publicerad: 19 december 2016

    Nu kan du läsa den tolfte utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.