1. Publicerad: 26 september 2017

  Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

 2. Publicerad: 30 januari 2017

  Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats av länsstyrelsen i Västra Götalands län via Havsmiljöanslaget.

 3. Publicerad: 30 januari 2017

  Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats via Länsstyrelsen i Västra Götalands län med avseende på utveckling av VeVa-verktyget till att bli ett användbart verktyg för åtgärdsplanering för enskilda avlopp i avrinningsområden och därmed bidra med en viktig pusselbit i genomförandet av ramdirektivet för vatten.

 4. Publicerad: 30 januari 2017

  Risker, skyddsbehov och reningstekniker

 5. Publicerad: 12 november 2018

  Rapporten är en sammanställning av resultaten av det åtgärdsprogram som genomförts i Morsa-området i sydöstra Norge för att komma till rätta med att små minireningsverk inte når upp till reningskraven.

 6. Publicerad: 11 juli 2019

  Rening av övergödande ämnen ‒ teknisk rapport

 7. Publicerad: 30 januari 2017

  Minireningsverk är normalt konstruerade för att reducera syreförbrukande ämnen (organiskt material mätt som BOD), fosfor och ibland även kväve.

 8. Publicerad: 30 januari 2017

  Syftet med detta projekt har varit: att undersöka om halter av läkemedel och andra kemikalier från enskilda avlopp är detekterbara i en recipient med känd påverkan av enskilda avlopp, att kvantifiera spridning av ett antal substanser av läkemedel från enskilda avlopp samt att undersöka reningseffektivitet i enskilda avlopp avseende läkemedel och andra kemikalier.

 9. Publicerad: 6 februari 2017

  Broschyren syftar till att hjälpa fastighetsägaren i sitt val av teknik, dessutom beskrivs vad man bör tänka på när man ska anlägga enskilt avlopp, samt förklaringar till en del begrepp.

 10. Publicerad: 18 december 2017

  Detta projekt är en fortsättning på ett projekt om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp (va) som genomfördes under 2015.