Sökresultat

 • Fiskar (43)
 • Publikation (43)
 • Mer än ett år sedan (43)
 • Arter med åtgärdsprogram (2)
 • Fiskevård (6)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (5)
 • Främmande arter (3)
 • Försurning (1)
 • Gis (1)
 • Kalkning (1)
 • Kattegatt (3)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljöövervakning (11)
 • Programområde Kust och Hav (4)
 • Rapport (9)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Ryggradslösa djur (8)
 • Skagerrak (2)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattenbruk (5)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (6)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (4)

 • Publikationer (43)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (42)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan

Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.

Publikation: AquAdvantagelax – första genetiskt modifierade djuret att säljas för humankonsumtion

AquAdvantagelax – första genetiskt modifierade djuret att säljas för humankonsumtion

Forskare i Kanada har använt genetisk modifiering för att ta fram en snabbväxande lax. Laxen är idag godkänd för försäljning i Kanada. Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram laxen, samt hur de nordamerikanska myndigheterna bedömt riskerna med odling och konsumtion av fisken.

Publikation: Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten

Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten

Rapporten beskriver vilka effekter 30 års kalkning av försurade vattendrag har haft på fiskbestånden. De resultat och slutsatser som framförs baseras på fångster vid 17 492 enskilda provfisken från drygt 1 200 olika strömsträckor i landet.

Publikation: FINFO 2001:10 Havsöringens ekologi

FINFO 2001:10 Havsöringens ekologi

Detta är en litteratursammanställning av kunskapsläget kompletterad med uppgifter ur Svenskt Elfiskeregister. Rapporten behandlar havsöringens liv från romkorn till vuxen fisk med betoning på förhållanden som kan vara till direkt nytta i det praktiska fiskevårdsarbetet.

Publikation: FINFO 2001:2 Standardiserad metodik för provfiske i sjöar

FINFO 2001:2 Standardiserad metodik för provfiske i sjöar

Syftet med denna rapport är att ge en uppdaterad beskrivning av standardiserad metodik för provfiske i sjöar med översiktsnät.

Publikation: FINFO 2001:6 SkyddsrIdåer Längs VAttendrag (SILVA)

FINFO 2001:6 SkyddsrIdåer Längs VAttendrag (SILVA)

Projekt SILVA (SkyddsrIdåer Längs VAttendrag) genomfördes 1995-2000 för att studera hur avverkningar längs vattendrag kan utformas för att minimera påverkan på fisk samt övriga vattenlevande djur och växter.

Publikation: FINFO 2001:7 Skarv och fisk vid svenska Östersjökusten

FINFO 2001:7 Skarv och fisk vid svenska Östersjökusten

Mellanskarvens inverkan på fiskbestånden har undersökts med hjälp av en modell. Abborre, som kanske är den mest välstuderade arten i svenska kustvatten, har använts som modellart.

Publikation: FINFO 2001:8 Utsättning och spridning av fisk

FINFO 2001:8 Utsättning och spridning av fisk

Vid bedömning av tillståndsgivning för utsättning av fisk måste nyttan vägas mot de risker utsättningen kan medföra. Denna strategi syftar till att ge vägledning för myndigheter, fiskets organisationer och andra aktörer på fiskevårdens område.

Publikation: FINFO 2003:7 Begränsat fiske gav större fiskar i en fjällsjö

FINFO 2003:7 Begränsat fiske gav större fiskar i en fjällsjö

Två fjällsjöar vid Dikanäs i södra Lappland med olika fisketryck har studerats.

Publikation: FINFO 2003:9 Sälskador i ålfisket längs den svenska västkusten

FINFO 2003:9 Sälskador i ålfisket längs den svenska västkusten

Ål är en mycket viktig resurs för det svenska kustfisket. Fisket med ålryssjor introducerades i början på 1900 talet och är det fiske längst västkusten som drabbats hårdast av sälskador. Skadefrekvensen varierar mycket från år till år i flera områden längs kusten. De senaste åren har dock skadefrekvensen ökat i de områden där det bedrivs mest fiske. 1999-2000 blev det obligatoriskt att anmäla skador till loggboken för att kunna erhålla sälskadeersättning vilket i sin tur kan ha påverkat rapporteringen nämnvärt.