FINFO 2001:8 Utsättning och spridning av fisk

Vid bedömning av tillståndsgivning för utsättning av fisk måste nyttan vägas mot de risker utsättningen kan medföra. Denna strategi syftar till att ge vägledning för myndigheter, fiskets organisationer och andra aktörer på fiskevårdens område.

Omslag till rapport. Illustration.

Författare

Erik Sparrevik

Sammanfattning

Dokumentet utgjorde en bakgrund till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2001:3) om odling, utplantering och flyttning av fisk. Föreskriften upphävdes 2011 och ersattes med Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar.

Vid bedömning av tillståndsgivning för utsättning av fisk måste nyttan vägas mot de risker utsättningen kan medföra. Denna strategi syftar till att ge vägledning för myndigheter, fiskets organisationer och andra aktörer på fiskevårdens område.

Utsättning av fisk kan göras i bevarandesyfte eller för att få ett förbättrat fiske. I bevarandesyfte görs utsättningar för att stödja hotade eller återintroducera redan utrotade bestånd. Att sätta ut fisk som naturvårdsåtgärd med syftet att skydda hotade bestånd eller återetablera redan utrotade bestånd kan utgöra en miljönytta som måste vägas mot en eventuell risk med utsättningen. För att uppnå ett hållbart fiske skall i första hand beskattningen anpassas efter den naturliga resursen genom styrning av fiskets bedrivande.

Om produktionen bedöms vara lägre än vattenområdets potential är det viktigt att försöka identifiera orsakerna och där så är möjligt vidta åtgärder, exv. biotopvårdsåtgärder. Om sådana åtgärder inte är möjliga eller inte leder till önskat resultat kan utsättning efter riskbedömning göras. Utsättning av fångstfärdig fisk, put-and-take, som inte förväntas etablera naturligt reproducerande bestånd skall endast göras i vattenområden där naturbestånd av arten ifråga saknas eller inte har något skyddsvärde. Med tanke på de stora potentiella riskerna med genetiskt modifierade fisk skall inte sådan fisk tillåtas att användas för utsättning i naturvatten eller i matfiskodling.

En eventuell framtida tillståndsgivning för utsättning av triploid fisk bör vara mycket restriktiv eftersom behandlingen som utförs för att få fisken steril inte är helt effektiv. Fisk som på yngelstadiet behandlas med könshormon är inte tillåten att användas för utsättning i naturvatten eller i matfiskodling. För att tillämpa Fiskeriverkets strategi för utsättning och spridning av fisk är det mycket viktigt att kunna bedöma olika vattenområdens skyddsvärde. En sådan klassificering underlättar en riskbedömning av vilken inverkan utsättning och spridning av fisk har på skyddsvärda arter och stammar.