FINFO 2003:7 Begränsat fiske gav större fiskar i en fjällsjö

Två fjällsjöar vid Dikanäs i södra Lappland med olika fisketryck har studerats.

Omslag till rapport. Illustration.

Författare

Olof Filipsson

Sammanfattning

Två fjällsjöar vid Dikanäs i södra Lappland med olika fisketryck har studerats. I den ena sjön, Västansjön, har man under åren 1983-1999, dvs. i 17 år, avstått från fiske med nät och (sportfiskeredskapet) utter och helt avslutat fisket i tilloppsbäcken och utloppsbäcken. Vidare var fisket i sjöns till- och utloppsområden förbjudet. I den andra sjön, Bollvattnet, har man fortsatt som tidigare med ett omfattande fiske både med nät och med sportfiskeredskap.

I båda sjöarna finns öring, röding, abborre och elritsa. Utvecklingen har följts med årliga provfisken 1983 till 1999 och redovisades tidigare av Filipsson 1987 och 1989. Åren 1992, 1995 och 1999 gjordes standardiserade provfisken i båda sjöarna för att se hur de utvecklat sig på längre sikt. Medelvikten hos röding var signifikant högre i sjön med begränsat fiske. Andra signifikanta skillnader var följande; i sjön med begränsat fiske var rödingen längre och äldre, rödingens köttfärg rödare, fångsten av öring högre och den sammanlagda fångsten av alla fiskarter i vikt räknat var större.

Öringbeståndet i sjön med begränsat fiske ökade och blev sjöns dominerande fiskart i vikt räknat. Förändringen måste även tillskrivas inplanteringar av öring. I referenssjön förkom öring mycket sparsamt. I sjön med forsatt omfattande fiske var fångsten av småröding och småabborre högre i antal räknat än i den med begränsat fiske. Skillnaden gäller både i relativa och absoluta tal. I båda sjöarna var antalet cystor av parasitsläktet Diphyllobothrium lågt. I sjön med begränsat fiske var den dock statistiskt signifikant högre.

Flera fjällsjöar skulle få fisk med större medelstorlek och större öringbestånd om allt fiske begränsas. Åtgärderna kan till en början vara mer omfattande och efter hand kan fisket tillåtas öka. Genom provfisken och åldersbestämningar kan en diagnos ställas på tillståndet i en fjällsjö och bedömningar av hur mycket man kan fiska kan avgöras.