1. Publicerad: 28 april 2020

  Vägledningen för fisk- och faunapassager ska bidra till att underlätta arbetet med att anlägga passagelösningar vid dammar och vattenkraftverk. Den riktar sig till alla inblandade aktörer och har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med SLU.

 2. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 15 april 2019

  Information om anläggningar i hav, sjöar och vattendrag.

 3. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 5 november 2018

  Information om tillståndsansökan för dumpning, frågor och svar om dumpning av snö samt aktuella rättsfall.

 4. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 2 mars 2020

  Information om prövning, tillsyn och miljöeffekter av bortförande av vatten.

 5. Publicerad: 13 januari 2020

  Information om vattenkraftverk och dammar.

 6. Publicerad: 3 mars 2020

  Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att Sveriges nyttjande av vattenmiljön ska vara hållbart. En del i arbetet är att ställa om svensk vattenkraft för att hitta en balans mellan miljö och energi. Här beskriver vi hur arbetet för moderna miljövillkor utvecklas, vad vi gör nu och vilka framtida behov vi ser.

 7. Publicerad: 31 oktober 2018 Uppdaterad: 20 juli 2020

  Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Den 25 juni 2020 tog regeringen beslut om prövningsgrupper och tidsplan för omprövningar av svensk vattenkraft.

 8. Publicerad: 18 december 2020

  HaV kommer att informera om Program vattenmiljö och vattenkraft 2020-2022. Informationen vänder sig till bransch, intresseorganisationer, länsstyrelser och andra myndigheter.

 9. Publicerad: 10 december 2020

  Här hittar du förteckning över prövningsgrupper för omprövning av vattenkraftverk och kartor som visar prövningsgruppernas geografiska avgränsningar.

 10. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  Vi har det tillsynsvägledande ansvaret enligt miljöbalken beträffande frågor kring dumpning. Här finns bland annat vägledning om hur hantering av snömassor bör ske, när snömassor är förorenade, när snömassor blir avfall och om det krävs dispens från dumpning av snö från land till vattenområden.