1. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 22 maj 2020

  Tillståndsplikt gäller för att inrätta avloppsanordning med vattentoalett eller ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning, eller för att inrätta avloppsanordning utan vattentoalett som omfattas av tillståndskrav i lokala hälsoskyddsföreskrifter. Med ”inrätta avloppsanordning” jämställs åtgärder på befintliga anläggningar som innebär att reningstekniken byts eller lokaliseringen ändras. Anmälningsplikt gäller för att anlägga andra avloppsanläggningar än sådana med vattentoalett, samt för att ändra anläggningar som avses i § 13 FMH om ändringen kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd och sammansättning. Underhåll är vare sig anmälnings- eller tillståndspliktigt. Med underhåll avses bland annat utbyte av förslitningsdelar (till exempel pumpar och T-rör) samt byte av slamavskiljare eller sluten tank om den placeras på samma plats som enligt tidigare tillstånd.

 2. Publicerad: 12 november 2020

  Här finns förslag på informationsblad som bland annat tydliggör vilka uppgifter som behöver finnas med i en ansökan eller anmälan om små avlopp. Som kommun sätter ni er egen logotyp och era kontaktuppgifter i mallen samt anpassar informationsbladen till lokala förhållanden. Målgruppen för informationsbladen är fastighetsägare, entreprenörer och konsulter.

 3. Publicerad: 30 april 2015 Uppdaterad: 11 november 2020

  Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om små avloppsanläggningar.

 4. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 26 oktober 2020

  Sammanfattning Sökanden är skyldig att ta fram underlaget för ansökan/anmälan. Miljöförvaltningen är skyldig att skaffa sig tillräckligt med kunskap om förhållandena på platsen där anläggningen ska placeras för att kunna avgöra om inlämnat underlag är tillräckligt och tillförlitligt.

 5. Publicerad: 2 oktober 2019

  Sammanfattning Det är miljöförvaltningen som har ansvaret för att leda utredningen och se till att nödvändigt beslutsunderlag kommer in. Detta görs lämpligen genom att kommunicera med de som är berörda och inhämta yttranden genom remiss. Miljöförvaltningen ska höra alla som är berörda, de som kan vara berörda och de som har viktiga upplysningar. Det inbegriper så väl enskilda som andra myndigheter. Berörd kan åtminstone den anses vara som har en dricksvattentäkt som kan påverkas av utsläppet från avloppsanläggningen, om anläggningen placeras så nära grannar att det finns risk för lukt eller annan olägenhet, om avloppsanläggningen avses placeras på annans mark och/eller om avledning av renat avloppsvatten ska ske över annans mark.

 6. Publicerad: 2 oktober 2019

 7. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 7 januari 2021

  Miljöbalken ställer krav på att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår (9 kap. 7 § MB). Vidare sägs i 2 kap. 3 § att verksamhetsutövaren ska vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

 8. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 22 juni 2020

  När ett ärende är tillräckligt utrett och bedömningen klar är det dags för beslut. Om anläggningen bedöms uppfylla kraven i miljöbalken kan tillstånd med villkor eller ett föreläggande om försiktighetsåtgärder meddelas.

 9. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 6 maj 2020

  Sammanfattning - skyddsnivåer och möjlighet att följa miljökvalitetsnormer (MKN) En bedömning av vilka krav på försiktighetsmått som ska ställas i ett enskilt ärende bör utgå från normal eller hög skyddsnivå för hälso- respektive miljöskydd. Bedömningen kan göras på följande sätt: Om recipienten är ytvatten: utgå från uppgifter i VISS och länsstyrelsernas Gis-stöd för prövning och den risk för påverkan som det visar på ytvatten, samt bedöm hur förhållandena på den enskilda fastigheten förhåller sig till vad som anges i Gis-stödet. Om recipienten är grundvatten: utgå från uppgifter i VISS och länsstyrelsernas Gis-stöd för prövning och den risk för påverkan som det visar på grundvatten, samt bedöm hur förhållandena på den enskilda fastigheten förhåller sig till vad som anges i Gis-stödet. Bedöm om det finns några särskilda omständigheter i det enskilda fallet som motiverar högre än hög skyddsnivå eller särskilda lättnader i förhållande till kraven på försiktighetsmått. Bedöm också om det finns andra parametrar än BOD7, tot-P och tot-N som motiverar särskilda krav på avloppsanläggningen. Gör en skälighetsbedömning enligt 2 kap. 7 § MB. En skälighetsavvägning får dock inte hindra att de krav ställs som behövs för att reglerna om MKN vatten som finns i 5 kap. 4 § MB ska uppfyllas.

 10. Publicerad: 2 oktober 2019

  Denna vägledning är ett stöd för dig som arbetar med prövning av små avloppsanläggningar i kommunal verksamhet. Den är även användbar för dig som arbetar med regional tillsynsvägledning på länsstyrelse.