1. Publicerad: 14 juni 2018 Uppdaterad: 31 januari 2019

  GIS-stödet har tagits fram för att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och nationellt likriktad bedömning av skyddsnivå.

 2. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 2 januari 2020

  Sammanfattning Sökanden är skyldig att ta fram underlaget för ansökan/anmälan. Miljöförvaltningen är skyldig att skaffa sig tillräckligt med kunskap om förhållandena på platsen där anläggningen ska placeras för att kunna avgöra om inlämnat underlag är tillräckligt och tillförlitligt.

 3. Faktablad 6 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 4. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 5 mars 2020

 5. Publicerad: 2 oktober 2019

  Denna vägledning är ett stöd för dig som arbetar med prövning av små avloppsanläggningar i kommunal verksamhet. Den är även användbar för dig som arbetar med regional tillsynsvägledning på länsstyrelse.

 6. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 2 januari 2020

  Avgränsningar, begrepp, förkortningar och utgångspunkter som används i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar.

 7. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 3 januari 2020

  Åtgärder som avses vidtas vid anläggandet av en avloppsanläggning kan ibland vara vattenverksamhet, till exempel kulvertering av bäck eller utfyllnad i ett vattenområde. Ansvaret för ansökan/anmälan om vattenverksamhet vilar helt på den sökande. Miljöförvaltningen behöver rent formellt inte invänta en prövning om vattenverksamhet för att kunna ge tillstånd enligt 9 kap. MB, men bör ändå invänta ett eventuellt beslut enligt 11 kap. MB eftersom det finns risk för att avloppstillståndet annars inte går att utnyttja. Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena behövs varken tillstånd eller anmälan (11 kap. 12 § MB).

 8. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 6 maj 2020

  Sammanfattning - skyddsnivåer och möjlighet att följa miljökvalitetsnormer (MKN) En bedömning av vilka krav på försiktighetsmått som ska ställas i ett enskilt ärende bör utgå från normal eller hög skyddsnivå för hälso- respektive miljöskydd. Bedömningen kan göras på följande sätt: Om recipienten är ytvatten: utgå från uppgifter i VISS och länsstyrelsernas Gis-stöd för prövning och den risk för påverkan som det visar på ytvatten, samt bedöm hur förhållandena på den enskilda fastigheten förhåller sig till vad som anges i Gis-stödet. Om recipienten är grundvatten: utgå från uppgifter i VISS och länsstyrelsernas Gis-stöd för prövning och den risk för påverkan som det visar på grundvatten, samt bedöm hur förhållandena på den enskilda fastigheten förhåller sig till vad som anges i Gis-stödet. Bedöm om det finns några särskilda omständigheter i det enskilda fallet som motiverar högre än hög skyddsnivå eller särskilda lättnader i förhållande till kraven på försiktighetsmått. Bedöm också om det finns andra parametrar än BOD7, tot-P och tot-N som motiverar särskilda krav på avloppsanläggningen. Gör en skälighetsbedömning enligt 2 kap. 7 § MB. En skälighetsavvägning får dock inte hindra att de krav ställs som behövs för att reglerna om MKN vatten som finns i 5 kap. 4 § MB ska uppfyllas.

 9. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 30 december 2019

  Sammanfattning - strandskydd Strandskyddsfrågan ingår i tillståndsprövningen av ett litet avlopp men prövas av den myndighet som har ansvar för strandskyddsdispenser om det gäller en anmälan. Ligger den planerade avloppsanläggningen inom strandskyddat område ska bedömning göras av om den hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt och/eller om livsvillkoren för växt- och djurlivet väsentligt förändras (7 kap. 15 § MB). Om avloppstillståndet inte medför detta så omfattas avloppsanläggningen inte av förbudet i 15 § och därmed behöver ingen strandskyddsprövning göras. I avloppstillståndet ska det motiveras varför ingen strandskyddsprövning behövs. Behöver en strandskyddsprövning göras måste särskilda skäl finnas för att kunna medge tillstånd till avloppsanläggningen (7 kap. 18 § c-d MB). Finns sådana särskilda skäl behöver inte något särskilt beslut om dispens från strandskyddsbestämmelserna fattas utan denna fråga ska ingå och motiveras i ”det vanliga” avloppstillståndet.

 10. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 2 januari 2020

  Miljöbalken ställer krav på att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår (9 kap. 7 § MB). Vidare sägs i 2 kap. 3 § att verksamhetsutövaren ska vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.