1. Publicerad: 30 april 2015 Uppdaterad: 11 november 2020

  Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om små avloppsanläggningar.

 2. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 26 oktober 2020

  Sammanfattning Sökanden är skyldig att ta fram underlaget för ansökan/anmälan. Miljöförvaltningen är skyldig att skaffa sig tillräckligt med kunskap om förhållandena på platsen där anläggningen ska placeras för att kunna avgöra om inlämnat underlag är tillräckligt och tillförlitligt.

 3. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 7 januari 2021

  Miljöbalken ställer krav på att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår (9 kap. 7 § MB). Vidare sägs i 2 kap. 3 § att verksamhetsutövaren ska vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

 4. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 22 juni 2020

  När ett ärende är tillräckligt utrett och bedömningen klar är det dags för beslut. Om anläggningen bedöms uppfylla kraven i miljöbalken kan tillstånd med villkor eller ett föreläggande om försiktighetsåtgärder meddelas.

 5. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 6 maj 2020

  Sammanfattning - skyddsnivåer och möjlighet att följa miljökvalitetsnormer (MKN) En bedömning av vilka krav på försiktighetsmått som ska ställas i ett enskilt ärende bör utgå från normal eller hög skyddsnivå för hälso- respektive miljöskydd. Bedömningen kan göras på följande sätt: Om recipienten är ytvatten: utgå från uppgifter i VISS och länsstyrelsernas Gis-stöd för prövning och den risk för påverkan som det visar på ytvatten, samt bedöm hur förhållandena på den enskilda fastigheten förhåller sig till vad som anges i Gis-stödet. Om recipienten är grundvatten: utgå från uppgifter i VISS och länsstyrelsernas Gis-stöd för prövning och den risk för påverkan som det visar på grundvatten, samt bedöm hur förhållandena på den enskilda fastigheten förhåller sig till vad som anges i Gis-stödet. Bedöm om det finns några särskilda omständigheter i det enskilda fallet som motiverar högre än hög skyddsnivå eller särskilda lättnader i förhållande till kraven på försiktighetsmått. Bedöm också om det finns andra parametrar än BOD7, tot-P och tot-N som motiverar särskilda krav på avloppsanläggningen. Gör en skälighetsbedömning enligt 2 kap. 7 § MB. En skälighetsavvägning får dock inte hindra att de krav ställs som behövs för att reglerna om MKN vatten som finns i 5 kap. 4 § MB ska uppfyllas.

 6. Publicerad: 2 oktober 2019

  Denna vägledning är ett stöd för dig som arbetar med prövning av små avloppsanläggningar i kommunal verksamhet. Den är även användbar för dig som arbetar med regional tillsynsvägledning på länsstyrelse.

 7. Publicerad: 17 januari 2014 Uppdaterad: 31 januari 2017

  Vi har samlat konkreta råd om hur du kan komma igång med vatten- och avloppsplanering. Vägledningen riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelser.

 8. Publicerad: 30 januari 2017 Uppdaterad: 15 april 2019

  Flera myndigheter är inblandade i frågor som rör avlopp. Vi ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller små avlopp som är dimensionerade för upp till 200 personer.

 9. Publicerad: 12 september 2016 Uppdaterad: 15 april 2019

  I december 2012 fick HaV ett regeringsuppdrag där kostnadseffektiva författningsförslag för små avlopp skulle tas fram. Vår slutrapportering lämnades till regeringen i september 2013. Detta författningsförslag har därefter reviderats och bearbetats och ett förslag till tydligare regler lämnades över till regeringen den 9 september 2016.

 10. Publicerad: 30 januari 2017

  Vi yttrar oss i remisser och ärenden som rör små avlopp. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.