1. Publicerad: 9 mars 2018 Uppdaterad: 10 februari 2020

  Detta är en redovisning av det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017: ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”. 

 2. Publicerad: 2 december 2019

  Den 27 juli 2019 fick Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för gråsäl.

 3. Publicerad: 10 augusti 2017 Uppdaterad: 4 juli 2019

  The Swedish Agency for Marine and Water Management has funded several projects which aim to identify options to reduce the release of pharmaceutical residues to aquatic environment.

 4. Fiskeriverket har uppdragits att leda och samordna minst fem pilotprojekt som syftar till att utveckla en lokal eller regional samförvaltning av fisket.

 5. Publicerad: 4 oktober 2012

  Den här rapporten är en redovisning av vårt regeringsuppdrag om förslag till områden i en kommande miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik.

 6. Publicerad: 8 mars 2016

  Vi har genomfört en analys vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för vår verksamhet.

 7. Publicerad: 31 mars 2015

  I rapporten redovisas Havs- och vattenmyndighetens långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet 2014-2020.

 8. Publicerad: 27 februari 2018

  Finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

 9. Publicerad: 14 juni 2018

  Redovisning av åtta projekt som fått medel från Havs- och vattenmiljöanslaget.

 10. Publicerad: 21 december 2018

  Description of eight projects that have received funding from the Marine and Aquatic Environment Grant for 2014-2017