Effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske

Havs- och vattenmyndigheten har i samråd med Jordbruksverket bedömt effekterna av det system med överlåtbara fiskerättigheter som infördes i det yrkesmässiga pelagiska fisket år 2009.

I uppdraget har effekterna på kapacitetsreduktion, lönsamhet, småskaligt kustnära fiske och olika regioners utveckling särskilt analyseras. Även effekterna på det pelagiska fiske som inte ingår i systemet med överlåtbara fiskerättigheter har belysts. Uppdraget har genomförts i dialog med företrädare från fiskerinäringen.

Havs- och vattenmyndigheten redovisade uppdraget till Landsbygdsdepartementet den 31 oktober 2014 efter samråd med Jordbruksverket.

Publicerad: 2014-11-03
Uppdaterad: 2014-11-06
Sidansvarig: Webbredaktion