Sökresultat

 • Bidrag (38)
 • Faktasida (38)
 • Senaste året (38)
 • Anslag (7)
 • Blanketter (3)
 • Farliga ämnen (2)
 • Visa fler
 • Fiskevård (4)
 • Forskning (3)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havs- och vattenforum (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (9)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (1)
 • Restaurering (11)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Yrkesfiske (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (5)

 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (6)
 • Anslag och bidrag (23)
 • Samordningsområden (7)
 • Havsplanering (1)
 • Konventioner (1)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (6)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Åtgärdsplanering och samverkan för god status i Tavelåns avrinningsområde

Åtgärdsplanering och samverkan för god status i Tavelåns avrinningsområde

Projektet drivs av Umeå Kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten. Pilotområdet utgörs av Tavelåns avrinningsområde samt delavrinningsområden som rinner direkt till Tavlefjärden.

Faktasida: Minskad övergödning i Tidan

Minskad övergödning i Tidan

I Tidans avrinningsområde är problemen främst vattenkvalitet och grumlighet. Förutom att minska övergödningen jobbar åtgärdssamordnarna också med att öka landskapets vattenhållande förmåga och buffringskapacitet. Projektet leds av Hushållningssällskapet för Tidans vattenförbund och kommer att pågå fram till slutet av 2023.

Faktasida: Skrotning av fritidsbåtar

Skrotning av fritidsbåtar

Nu erbjuder Havs- och vattenmyndigheten ägare av uttjänta fritidsbåtar att återvinna den till ett subventionerat pris. Möjligheten ges så länge pengarna – fyra miljoner kronor – räcker, dock längst till och med 31 december 2020.

Faktasida: Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

Faktasida: Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska havs- och fiskerifonden

Havs- och fiskeriprogrammet består av stöd för att dels utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige och dels genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Faktasida: Skadeersättning för säl

Skadeersättning för säl

Småskaligt fiske kan få ersättning med viltskademedel för skador orsakade av säl. För att veta hur stor omfattningen är i olika län behöver fler fiskare rapportera sälskador i sina loggböcker. Bara då kan ersättningen bli mer rättvis mellan länen. För skador orsakade av skarv finns ingen ersättning.

Faktasida: Regionmedel

Regionmedel

Regeringen avsätter årligen ett anslag "Regionala tillväxtåtgärder" i form av länsanslag 1:1. Sveriges regioner fördelar sidan bidrag till olika projekt. Bidrag får lämnas till projekt som bidrar till att nå målet för den regionala tillväxtpolitiken, exempelvis miljöåtgärder.

Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Svensk våtmarksfond

Svensk våtmarksfond

Fondens huvudmål är att skapa förutsättningar för att bevara, återskapa, restaurera och vårda våtmarker för fåglar så att arealen våtmarker av hög kvalité stadigt ökar i vårt land. Stöd till forskning och utbildning är en viktig del i detta arbete.

Faktasida: Vombsjöns tillrinningsområde

Vombsjöns tillrinningsområde

Målet med projektet är att i dialog med lantbrukare och andra aktörer identifiera incitament för markägare att upplåta mark till åtgärder som minskar övergödning och ökar landskapets vattenhållande kapacitet.