Sökresultat

 • Bidrag (39)
 • Faktasida (39)
 • Senaste året (39)
 • Anslag (8)
 • Blanketter (3)
 • Farliga ämnen (2)
 • Visa fler
 • Fiskevård (4)
 • Forskning (4)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havs- och vattenforum (3)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (9)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (1)
 • Restaurering (10)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Små avlopp (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Yrkesfiske (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (4)

 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (6)
 • Anslag och bidrag (24)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (6)
 • Havsplanering (1)
 • Konventioner (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (6)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Skrotning av fritidsbåtar

Skrotning av fritidsbåtar

Nu erbjuds ny möjlighet för ägare av uttjänta fritidsbåtar att få dem skrotade utan kostnad. Möjligheten ges så länge pengarna – fyra miljoner kronor – räcker, dock längst till och med 31 december 2020.

Faktasida: Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

Faktasida: Europeiska havs- och fiskerifonden

Europeiska havs- och fiskerifonden

Havs- och fiskeriprogrammet består av stöd för att dels utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige och dels genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika EU-miljödirektiv.

Faktasida: Skadeersättning för säl

Skadeersättning för säl

Småskaligt fiske kan få ersättning med viltskademedel för skador orsakade av säl. För att veta hur stor omfattningen är i olika län behöver fler fiskare rapportera sälskador i sina loggböcker. Bara då kan ersättningen bli mer rättvis mellan länen. För skador orsakade av skarv finns ingen ersättning.

Faktasida: Regionmedel

Regionmedel

Regeringen avsätter årligen ett anslag "Regionala tillväxtåtgärder" i form av länsanslag 1:1. Sveriges regioner fördelar sidan bidrag till olika projekt. Bidrag får lämnas till projekt som bidrar till att nå målet för den regionala tillväxtpolitiken, exempelvis miljöåtgärder.

Faktasida: Åtgärdsplanering och samverkan för god status i Tavelåns avrinningsområde

Åtgärdsplanering och samverkan för god status i Tavelåns avrinningsområde

Projektet drivs av Umeå Kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten. Pilotområdet utgörs av Tavelåns avrinningsområde samt delavrinningsområden som rinner direkt till Tavlefjärden.

Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Svensk våtmarksfond

Svensk våtmarksfond

Fondens huvudmål är att skapa förutsättningar för att bevara, återskapa, restaurera och vårda våtmarker för fåglar så att arealen våtmarker av hög kvalité stadigt ökar i vårt land. Stöd till forskning och utbildning är en viktig del i detta arbete.

Faktasida: Vombsjöns tillrinningsområde

Vombsjöns tillrinningsområde

Målet med projektet är att i dialog med lantbrukare och andra aktörer identifiera incitament för markägare att upplåta mark till åtgärder som minskar övergödning och ökar landskapets vattenhållande kapacitet.

Faktasida: Avrinningsområden på Orust

Avrinningsområden på Orust

Projektet drivs av Orust kommun och omfattar sex mindre avrinningsområden på Orust. Målet är att öka lokalt engagemang för åtgärdsarbete mot övergödning.