Sökresultat

 • Lagstiftning (5)
 • Mer än ett år sedan (5)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Handel (1)
 • Visa fler
 • Havsplanering (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Muddring (1)
 • Regler (1)
 • Remiss (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Lagstiftning (1)
 • Miljömål och direktiv (2)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (3)
 • Remiss (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havsplaneringsdirektivet

Havsplaneringsdirektivet

Under senare år har trycket ökat på Europas havsområden och traditionella sektorer som sjöfart och fiske har fått konkurrens av den ökande vindkraften till havs. Europeiska kommissionen ser därför ett behov av samarbete och lösningar över nationsgränserna.

Faktasida: Art- och habitatdirektivet

Art- och habitatdirektivet

Syftet med bestämmelserna i art- och habitatdirektivet är att säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda floran och faunan inom EU:s medlemsländer.

Faktasida: Lagstiftning

Lagstiftning

I vår instruktion framgår det att Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.

Dokument: Referat från dom i EU-domstolens mål C-461/13, även kallad Weserdomen

Referat från dom i EU-domstolens mål C-461/13, även kallad Weserdomen

Klargörande avgörande från EU-domstolen om bland annat vilka skyldigheter vattendirektivet medför för medlemsstaterna vid tillståndsprövningar av enskilda verksamheter eller projekt och om hur begreppet "försämring av status" ska tolkas.

Remiss: Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.