Sökresultat

 • Dumpning (8)
 • Mer än ett år sedan (8)
 • Muddring (4)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Tillstånd (5)
 • Visa fler
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (1)
 • Yttrande (2)

 • Vägledningar (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (1)

 • Dokument (2)
 • Faktasida (3)
 • Publikation (1)
 • Yttrande (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Innehåll i en dumpningsansökan

Innehåll i en dumpningsansökan

En ansökan om dispens från dumpningsförbudet ska innehålla en redogörelse för hur dumpningen kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Faktasida: Dumpning och hantering av snö - frågor och svar

Dumpning och hantering av snö - frågor och svar

Vi har det tillsynsvägledande ansvaret enligt miljöbalken beträffande frågor kring dumpning. Här finns bland annat vägledning om hur hantering av snömassor bör ske, när snömassor är förorenade, när snömassor blir avfall och om det krävs dispens från dumpning av snö från land till vattenområden.

Faktasida: Rättsfall om dumpning

Rättsfall om dumpning

I Sverige är det förbjudet att dumpa avfall i vatten. För att få genomföra en dumpning krävs det en dispens från förbudet.

Publikation: Handläggning av en dumpningsdispens – Vad ska man tänka på?

Handläggning av en dumpningsdispens – Vad ska man tänka på?

Vägledningen har tagits fram för att underlätta handläggningen av dumpningsdispenser. Vägledningen riktar sig i första hand till länsstyrelserna, som är de som huvudsakligen handlägger dumpningsdispenser. Men vi har även tänkt att vägledningen kan hjälpa de som ska ansöka om dispens för dumpning.

Dokument: Nej till dumpning av muddermassor i centrala Hake fjord

Nej till dumpning av muddermassor i centrala Hake fjord

Mark- och miljööverdomstolen slår fast att Länsstyrelsens beslut om att inte lämna dispens för dumpning i Hake fjord gäller.

Faktasida: Yttrande gällande Luleå Hamns ansökan om tillstånd till anläggande och drift av ny djuphamn, muddring, utfyllnad med mera

Yttrande gällande Luleå Hamns ansökan om tillstånd till anläggande och drift av ny djuphamn, muddring, utfyllnad med mera

HaV har inget att invända mot att domstolen ger Luleå Hamn tillstånd för den verksamhet man sökt för, men däremot yrkar vi på vissa förändringar och tillägg i villkoren.

Faktasida: Yttrande gällande Sjöfartsverkets ansökan om tillstånd till fördjupning och breddning av farleder och dumpningsdispens med mera

Yttrande gällande Sjöfartsverkets ansökan om tillstånd till fördjupning och breddning av farleder och dumpningsdispens med mera

HaV har inga invändningar mot att domstolen ger Sjöfartsverket tillstånd för den sökta verksamheten, under förutsättning att den begränsas enligt vad vi angett i yttrandet.

Dokument: Norrtäljehamn muddring och dumpning

Norrtäljehamn muddring och dumpning

Vissa massor fick inte dumpas