1. Publicerad: 16 februari 2021

  En samlad resursöversikt av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

 2. Publicerad: 23 maj 2016

  Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

 3. Publicerad: 16 juli 2018

  En jämförelse av molekylärbiologisk metodik och mikroskopi.

 4. Publicerad: 31 maj 2018

  En jämförelsestudie mellan pump och trål.

 5. Publicerad: 16 mars 2018

  Förändringens vindar blåser, så även över Sötvatten-rapporten. Från och med nästa år kommer Havs- och vattenmyndigheten att förändra rapporteringen av miljöövervakningen. Då slutar vi att trycka rapporten Sötvatten och samlar istället resultat från miljöövervakningen av alla vatten i en digital plattform.

 6. Publicerad: 27 februari 2018

  Finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?

 7. Publicerad: 20 oktober 2017

  Metodsäkerhet, precision och kostnader.

 8. Publicerad: 20 oktober 2017

  Arbetet som presenteras i den här rapporten utgör underlag för inrättandet av ett nationellt program för biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter inom delsystem för sjöar och vattendrag. Uppföljningen gäller främst limniska naturtyper och arter inom art- och habitatdirektivet.

 9. Publicerad: 29 januari 2019

  Slutsatser av utredningar till grund för uppdateringen av beskrivningen av delprogrammet.

 10. Publicerad: 24 januari 2019

  Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.