Optimerad övervakning av fisk i kustvatten

Tillståndet i kustfisksamhället är en viktig utgångspunkt för bedömning av miljöstatus i kustvatten, och för uppföljning av biologisk mångfald.

Omslag till rapport.

En reviderad utgåva Pdf, 5.6 MB. av rapporten från 2016 publicerades i mars 2017.

Sverige har en lång och varierad kuststräcka med stora biologiska
skillnader mellan olika områden. Naturliga skillnader i den omgivande miljön påverkar arters utbredning och hur vanliga de förväntas vara i olika områden.
Detta i sin tur påverkar hur miljöövervakningen ska planeras för att kunna
upptäcka miljöförändringar orsakade av mänsklig aktivitet.

De svenska miljöövervakningsprogrammen behöver ständigt utvecklas för att kunna beakta nya kunskapslägen, och där det är möjligt öka förutsättningarna att beakta både skillnader mellan områden och förändringar över tid i de utvärderingar som görs.

Det ställs också nya krav på övervakningen genom internationella
direktiv. För att behålla en hög kvalitet i de svenska
miljöövervakningsprogrammen ses de regelbundet över och revideras.

Viktigt att följa förändringar i kustfisksamhällena

Tillståndet i kustfisksamhället är en viktig utgångspunkt för bedömning av miljöstatus i kustvatten, och för uppföljning av biologisk mångfald. Förändringar i förekomst och artsammansättning av kustfisk har en direkt koppling till miljöstatus i födoväven som helhet, och till sociala och ekonomiska aspekter. Fisken har en bred roll i ekosystemet genom att olika arter och åldersklasser kan ha olika roller.

Fisken tjänar som föda för andra djur, till exempel fiskätande fisk,
fågel och marina däggdjur, men fyller även en funktion genom att reglera
förekomsten av bottenfauna och mindre bytesfisk. I tillägg har flera arter av kustfisk har ett högt värde för fritidsfisket och för småskaligt yrkesfiske i kustområdet.

Utvärdering av befintlig övervakning

Följande rapport syftar till att utvärdera den befintliga övervakningen av kustfisk i Sverige. Rapporten inleds med en beskrivning av den kustfiskövervakning som sker idag (fram till och med 2015).

Rapporten innehåller även en översikt av aktuella rapporteringsbehov och mottagare av resultat från övervakningen. Därefter följer en statistisk
utvärdering för att identifiera eventuella möjligheter att optimera
övervakningsprogrammet ur ett helhetsperspektiv, öka kvaliteten på de data som samlas in och optimera användningen av tillgängliga anslag.

Publicerad: 2016-07-05
Uppdaterad: 2017-03-30
Sidansvarig: Webbredaktion