Sökresultat

 • Miljöövervakning (62)
 • Publikation (62)
 • Anslag (2)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Badvatten (2)
 • Bedömningsgrunder (2)
 • Visa fler
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (28)
 • Forskning (3)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (4)
 • Försurning (1)
 • Gis (1)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsmiljödirektivet (2)
 • Havsplanering (1)
 • Kalkning (5)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljömål (1)
 • Programområde Kust och Hav (17)
 • Programområde Sötvatten (4)
 • Rapport (24)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Skagerrak (1)
 • Sötvatten (4)
 • Vattendirektivet (1)
 • Yrkesfiske (2)
 • Östersjön (8)

 • Publikationer (62)

 • Publikation (62)

 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (36)
 • Mer än ett år sedan (26)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2016 (resurs- och miljööversikt)

Nu kan du läsa den tolfte utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Havet 2015/2016

Havet 2015/2016

Havet 2015/2016 samlar de senaste resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Dessutom presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och undersökningar som kan öka kunskapen om miljötillståndet havet.

Publikation: FINFO 2002:8 Biologisk recipientkontroll vid kärnkraftverken Årsrapport för 2001

FINFO 2002:8 Biologisk recipientkontroll vid kärnkraftverken Årsrapport för 2001

Recipientkontrollen vid kärnkraftverken omfattar dels en övervakning av spridningen av radioaktiva ämnen, dels undersökningar av kylvattnets påverkan på miljön. Fiskeriverkets Kustlaboratorium ansvarar för den biologiska recipientkontrollen vid landets samtliga kärnkraftverk samt biträder Statens Strålskyddsinstitut vid genomförandet av de radiologiska programmen.

Publikation: Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen

Öppna data från Copernicus – Möjligheter för klimatanpassningen

EU:s miljödataprogram Copernicus samlar in allt större mängder av data om våra hav, vatten och landmiljöer. I denna rapport beskrivs hur data från Copernicus kan stödja arbetet med miljöns och samhällets anpassning till klimatförändringar.

Publikation: Utvärdering av gynnsam bevarandestatus i sjöar

Utvärdering av gynnsam bevarandestatus i sjöar

I rapporten redovisas inventeringen av tio sjöar med avseende på vattenväxter. Undersökningen omfattade även siktdjup och vattenkemiska analyser.

Publikation: Utvärdering av videoteknik som visuell undervattensmetod för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter

Utvärdering av videoteknik som visuell undervattensmetod för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter

Metodsäkerhet, precision och kostnader.

Publikation: Uppföljning av mindre vattendrag

Uppföljning av mindre vattendrag

Arbetet som presenteras i den här rapporten utgör underlag för inrättandet av ett nationellt program för biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter inom delsystem för sjöar och vattendrag. Uppföljningen gäller främst limniska naturtyper och arter inom art- och habitatdirektivet.

Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora. Här hittar du en artbestämningsnyckel, information om arbetet med och hänsynstagande samt artfaktablad om Sveriges stormusslor. Guiden har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Göteborgs naturhistoriska museum på uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten.

Publikation: Naturtypsbestämning av utsjöstationer i Bottniska viken

Naturtypsbestämning av utsjöstationer i Bottniska viken

För att kunna nyttja de data som samlas in kontinuerligt inom nationella miljöövervakningen behöver provtagningsstationernas naturtyp klassificeras. 

Publikation: Test och utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden

Test och utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden

Främmande arter som sprids med barlastvatten anses vara ett av de största ekologiska och ekonomiska hoten mot planeten. Övervakning av hamnar och farleder är ett viktigt instrument för att tidigt upptäcka nya främmande arter och hindra dess spridning.

Sidansvarig: Webbredaktionen