Sökresultat

 • Arter med åtgärdsprogram (6)
 • Arter (6)
 • Mer än ett år sedan (6)
 • Fiskar (1)
 • Handel (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Visa fler
 • Karpfiskar (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Växter (2)

 • Art (5)
 • Faktasida (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Ålgräsängar

Ålgräsängar

Ålgräsängar har en unik ekologisk roll i svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för ett stort antal marina djur och växter, och fungerar som barnkammare åt arter som torsk och strandkrabba. Ålgräsängar är idag en hotad naturtyp som omfattas av ett åtgärdsprogram.

Faktasida: Skydd av arter och livsmiljöer

Skydd av arter och livsmiljöer

Artskydd är ett område som berörs av flera nationella och EU-gemensamma lagstiftningar samt av internationella konventioner och direktiv. Vi arbetar med att genomföra skydd av vattenlevande arter och miljöer i olika processer.

Faktasida om arter: Skaftslamkrypa

Skaftslamkrypa

Skaftslamkrypa är en vattenväxt som beskrivits i Sverige sedan 1839, men som lokalt dött ut på grund av försämrad vattenkvalitet. Den är nu en art som indikerar värdefulla sötvattensmiljöer.

Faktasida om arter: Småsvalting

Småsvalting

Småsvalting finns endast i områden runt Östersjön. Den är en sällsynt och hotad representant för ovanliga miljöer som Mälarens rullstensåsstränder och Bottenvikens landhöjningsstränder.

Faktasida om arter: Vimma och id

Vimma och id

Vimma och id är två av våra största mörtfiskar. De är ändå relativt okända för många, och det saknas kunskap om deras fullständiga livscykler. Ett nytt åtgärdsprogram sammanfattar vad som behövs för att bevara arterna i Sverige.

Faktasida om arter: Makrofyter i permanenta vatten

Makrofyter i permanenta vatten

Undervattensväxter spelar en viktig roll i sjöarnas ekosystem. De kan stabilisera sjöbotten och förhindra att vattnet blir grumligt. Dessutom utgör de en viktig livsmiljö för djur och fisk. Men tidigare sjösänkningar och vattenreglering har lett till att många undervattensväxter är hotade. För att få ökad kunskap om makrofyter har ett program tagits fram med förslag på konkreta åtgärder och studier om 15 växter.