Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Algblomning

Frågor och svar om badvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.

Hittar du inte svar på din fråga?

Är du privatperson och har frågor? Kontakta din kommun.

Arbetar du med badvatten i en kommun och har frågor? Se frågor och svar för kommuner. Hittar du inte vad du söker? Se kontaktinformation.

Frågor och svar för badsugna

Vad betyder att ett vattenprov är tjänligt,  tjänligt med anmärkning, eller otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E.coli och Intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som man kan bli sjuk av, om man sväljer vattnet.

När avråds det från bad?

Om badet i den långsiktiga bedömningen, det vill säga klassificeringen, fått bedömningen "dåligt" ska kommunen följande säsong sätta upp en skylt om detta, samt en skylt med avrådan från bad.

Kommunen kan även tillfälligt avråda från bad exempelvis om senaste vattenprovet fått bedömningen ”otjänligt” eller om det är algblomning. Avrådan görs då genom skyltning vid badplatsen samt via webbplatsen Badplatsen. Så snart risken för de badandes hälsa bedöms vara över kan avrådan tas bort.

Vilka sjukdomar och symtom kan man få?

Om man svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet.

Det kan även finnas mikroorganismer i vattnet som kan ge klåda, öroninfektioner eller sårinfektioner men dessa är främst naturligt förekommande och inte kopplade till föroreningar från avlopp eller liknande.

Algblomning
Vid algblomning kan det finnas alger i vattnet som utsöndrar toxiner, gifter, vilket kan ge besvär efter bad. För mer information se Havs- och vattenmyndighetens information om algblomning, samt Folkhälsomyndighetens information om algtoxin.

Badklåda
Badklåda, simmarklåda eller cerkariedermatit är en ofarlig och självläkande parasitorsakad åkomma som kan drabba människor i samband med bad i sötvattensjöar och i bräckt vatten. Se Folkhälsomyndighetens information om badklåda.

Badsårsfeber
Badsårsfeber orsakas av infektion av en naturligt förekommande bakterie, vibriobakterien. Se Folkhälsomyndighetens information om badsårsfeber.

För att undvika badsårsfeber bör man inte bada med större, öppna sår, särskilt då temperaturen på vattnet är över 20°C, vilket gynnar tillväxt av Vibriobakterier.

Vem tar prov och hur ofta?

Det är kommunen som är ansvarig för provtagning av alla så kallade EU-bad i en kommun. Vid dessa bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. Analysresultaten rapporteras in på Badplatsen, där allmänheten kan se vattenkvaliteten vid senaste provtagningen. För övriga bad bestämmer kommunen om provtagning ska ske och hur ofta det ska göras.

Vad är det man mäter i vattnet och varför?

Vid provtagning av EU-bad mäts vattentemperaturen och man gör en bedömning av om det är algblomning i vattnet.

Man undersöker också genom laboratorieanalys om provet innehåller bakterietyperna Escherichia coli och Intestinala enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföringen hos människor men även hos andra varmblodiga djur, men ska normalt inte finnas i våra badvatten.

Om de finns i höga halter i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då kan det även finnas andra bakterier, virus eller parasiter som man kan bli sjuk av.

Får hundar vistas på en badplats?

Olika regler gäller för olika kommuner enligt den lokala ordningsstadgan. Det kan förekomma att hundar inte är tillåtna att vistas inom ett område under vissa tider på året.

På många badplatser är hundar välkomna men de ska hållas kopplade eller under strikt uppsikt och alla aktiviteter skall vara helt under kontroll. Ägarna är skyldiga att plocka upp spillning efter hunden.

Mäts miljögifter i vattnet vid EU-bad?

Nej, mätning av miljögifter ingår inte i reglerna kring EU-bad. Det som ska mätas är halten av tarmbakterier i vattnet och det är dessa prover som ligger till grund för vår bedömning av badvattenkvaliteten.

Vill du veta om det finns eventuella miljögifter i vattnet eller på botten så kan du kontakta din lokala kommun eller länsstyrelse. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om miljögifter i våra vatten.

På vårt bad finns det en skylt med symbolen utmärkt badvattenkvalitet, vad betyder det?

Efter varje badsäsong görs en så kallad klassificering av badvattenkvaliteten för EU-bad. Då görs en sammanvägd bedömning av alla analysresultat för badet från de senaste fyra åren enligt kraven i badvattenförordningen.

Klassificeringen är alltså en historisk bedömning av badvattenkvaliteten, som också ger en indikation om hur badvattnets kvalitet kan se ut framåt.

Badvattnets kvalitet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Om ett bad bedömts som dåligt kan det ha haft ett eller flera otjänliga prov under de senaste fyra åren.

Klassificeringen ska skyltas på badet under kommande badsäsong. Det finns symboler framtagna för de olika vattenkvaliteterna som är gemensamma för hela EU. Läs mer om EU-bad.

Var hittar jag aktuell vattentemperatur vid badplatser?

Sök i kartan efter badplatser och se väderprognos med bland annat vattentemperatur. Prognoser för vattentemperatur är ställd av Copernicus (uppdateras en gång per dygn omkring midnatt) och går endast att få för havsbad.

Aktuella badtemperaturer för ett urval av badplatser längs den svenska kusten finns på följande sidor:

Frågor och svar för kommuner

Vad händer om ett prov får en annan bedömning än tjänligt?

Vid resultatet ”Tjänligt med anmärkning” behöver kommunen inte avråda från bad, men bör bevaka hur situationen utvecklas.

Vid resultatet ”Otjänligt” ska kommunen informera allmänheten om detta och bör avråda från bad. Följ upp varför bakteriehalten är förhöjd och om det behövs åtgärder för att hantera föroreningskällan.

Både vid prov som bedöms ”otjänligt” och ”tjänligt med anmärkning” rekommenderar vi att ett nytt prov tas snarast för att se om det rör sig om en kortvarig förorening. Ett enstaka prov som tagits under kortvarig förorening kan strykas, förutsatt att kontroll och ersättningsprov tagits enligt reglerna (läs vidare i Vägledningen kring EU-bad).

Ett första omprov måste tas inom tre dygn. Detta underlättas om kommunen får snabb återkoppling från laboratoriet om provet bedöms som annat än tjänligt. Avtala gärna med laboratoriet om att höra av sig per telefon eller mejl så snart det finns en indikation på att ett prov riskerar att inte bli tjänligt. 

Metodbeteckningar för Intestinala Enterokocker, Enterolert

En del laboratorium anger IDEXX Enterolert på sina analyssvar, vilket är samma metod som finns i rullistan på "Badplatsen" Enterolert-E®/Quanti-Tray®.

Vad gäller för klassificering av EU-bad?

Efter varje badsäsong görs en klassificering, där resultaten från de senaste fyra årens provtagningar bedöms. Badet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Följande säsong ska den senaste klassificeringen sättas upp på den fysiska badplatsen.

Om badet fått klassificeringen dåligt ska även skylt sättas upp där man avråder från bad. Symbolerna för klassificeringarna och om du avråds från bad finns på hemsidan Badplatsen. För att ett bad ska kunna klassificeras måste det vara provtaget enligt minimikravet de senaste fyra säsongerna, och analysresultat rapporteras från båda indikatorbakterierna. Om en eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda får badet bedömningen ”Ej klassificerad”.

För mer information se föreskrift HVMFS 2012:14 och vår vägledning om badvatten.

Vad gäller för övriga bad?

För de mindre baden gäller inte kraven i badvattendirektivet utan det är upp till respektive kommun att bestämma frekvensen på provtagningen. Önskar man en klassificering för de mindre baden krävs att baden provtagits i enlighet med direktivet.

Symbolerna för vattenkvalitet får endast användas för de så kallade EU-baden, ej för mindre bad.

Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad?

Om badet är ett så kallat EU-bad ska minst 3-4 prov tas under en badsäsong. Antalet beror på vilket län badet ligger i. Ett av proven ska vara ett försäsongsprov som vi rekommenderar tas 1-2 veckor innan badsäsongen startar. Övriga prov ska tas med högst en månads mellanrum och fördelas över badsäsongen. Det är dock en fördel om fler prov än minimikravet kan tas. Det minskar risken att klassningen påverkas av enstaka dåliga prov.

För mer information se föreskrift HVMFS 2012:14 och Havs- och vattenmyndighetens vägledning för badvatten.

Vilka skyltar ska vi använda för de bad som inte är EU-bad?

De symboler som finns framtagna för EU-baden för vattenkvaliteten får inte användas vid de övriga baden. Det är upp till kommunen om man vill använda någon annan sorts skylt eller symbol för att informera om badvattnet. De skyltar som används ska inte kunna förväxlas med EU-badskyltarna.

Varför rekommenderar ni att vi tar fler än minimiantalet prov?

Ju fler prover man tar desto bättre bild får man av badvattenkvaliteten. Fler prov än minimikravet minskar också risken att bli utan klassificering i det fall ett prov av någon anledning inte tas eller analysen misslyckas.

Analysresultaten för samtliga prover som tagits kan, och bör, rapporteras till webbplatsen Badplatsen. I beräkningen som ligger till grund för klassificeringen tas alla giltiga provresultat som är tagna inom den definierade badsäsongen med.

Dock räknas endast ett försäsongsprov per ingående år. Datumen för samtliga prover kan emellertid inte läggas in i kontrollplanen på Badplatsen då den är konstruerad enligt minimikraven för respektive län.

Vad händer om analysen av ett prov misslyckas?

För att provet ska räknas som giltigt och tas med i klassificeringen krävs att proverna kunnat analyseras så att det finns uppmätta halter för båda mikroorganismerna som ska analyseras.

Om laboratoriet av någon anledning inte får ett värde på ett prov behöver man snabbt meddela kommunen. Då har kommunen möjlighet att ta ett omprov. Det är också ur detta perspektiv en fördel att planera fler provtagningar än minikravet.

Hur gör man för att få inloggningsuppgifter till webbplatsen Badplatsen?

För att ansöka om ett användarkonto till webbplatsen Badplatsen så kontaktar man Havs- och vattenmyndigheten via e-post: badvatten@havochvatten.se Ange namn och E-postadress för den person det gäller samt ange ”kontoansökan” som ämne.

Kontaktinformation

Frågor om badplatser från allmänheten

Kontakta din kommun om du har frågor gällande:

  • provtagning vid en badplats,
  • om det går att bada
  • eller vad som görs för att förbättra badvattenkvaliteten

Frågor om lagstiftning och webbplatsen Badplatsen

Havs- och vattenmyndigheten
Tel: 010-698 60 00
E-post: badvatten@havochvatten.se

Frågor om smittskydd

Folkhälsomyndigheten
Tel: 010 - 205 20 00
E-post: badplatsen@folkhalsomyndigheten.se

Logotyp HaV.
Folkhälsomyndigheten. Logotyp.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Algblomning