Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Algblomning

Frågor och svar om badvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.

Hittar du inte svar på din fråga?

Är du privatperson och har frågor? Kontakta din kommun.

Arbetar du med badvatten i en kommun och har frågor? Se frågor och svar för kommuner. Hittar du inte vad du söker? Se kontaktinformation.

Frågor och svar för badsugna

Vid vårt bad finns det en skylt med symbolen utmärkt badvattenkvalitet, vad betyder det?

Efter varje badsäsong görs en så kallad klassificering av badvattenkvaliteten för EU-bad. Då görs en sammanvägd bedömning av alla analysresultat för badet från de senaste fyra åren enligt kraven i badvattenförordningen som baseras på ett EU-direktiv. Klassificeringen är alltså en historisk bedömning av badvattenkvaliteten, som också ger en indikation om hur badvattnets kvalitet kan se ut framåt.

Badvattnets kvalitet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Om ett bad bedömts som dåligt har det haft prov med förhöjda bakteriehalter vid något eller flera tillfällen under de senaste fyra åren.

Klassificeringen ska skyltas på badet under kommande badsäsong. Det finns symboler framtagna för de olika vattenkvaliteterna som är gemensamma för hela EU. Läs mer om EU-bad.

Var hittar jag aktuell vattentemperatur vid badplatser?

Sök i kartan efter badplatser och se väderprognos med bland annat vattentemperatur. Prognoser för vattentemperatur är ställd av Copernicus (uppdateras en gång per dygn omkring midnatt) och går endast att få för havsbad.

Aktuella badtemperaturer för ett urval av badplatser längs den svenska kusten finns på följande sidor:

Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?

Badplatsen kan du se inrapporterade uppgifter om algblomning vid svenska större badplatser (EU-bad och andra bad).

För information om algsituationen i svenska havsområden, finns information hos Länsstyrelsernas informationscentraler och SMHI.

Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljöer, bland annat algblomningar.

Vad betyder att ett vattenprov är tjänligt,  tjänligt med anmärkning, eller otjänligt?

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E. coli och intestinala enterokocker i vattnet analyserats.

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

När avråds det från bad?

Om badet i den långsiktiga bedömningen, det vill säga klassificeringen, fått bedömningen "dåligt" ska kommunen följande säsong sätta upp en skylt som informerar om detta, samt en skylt med avrådan från bad.

Kommunen kan även tillfälligt avråda från bad exempelvis om senaste vattenprovet fått bedömningen ”otjänligt” eller om det är algblomning. Avrådan görs då genom skyltning vid badplatsen samt via webbplatsen Badplatsen. Så snart risken för de badandes hälsa bedöms vara över kan avrådan tas bort.

Vilka sjukdomar och symtom kan du få av badvatten?

Om du svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet.

Det kan även finnas mikroorganismer i vattnet som kan ge klåda, öroninfektioner eller sårinfektioner men dessa är främst naturligt förekommande och inte kopplade till föroreningar från avlopp eller liknande.

Algblomning

Vid algblomning kan det finnas alger i vattnet som utsöndrar gifter (toxiner) vilket kan ge besvär efter bad. För mer information se Havs- och vattenmyndighetens information om algblomning, samt Folkhälsomyndighetens information om algtoxin.

Badklåda

Badklåda som även benämns simmarklåda eller cerkariedermatit är en ofarlig och självläkande åkomma som orsakas av parasiter som kan finnas i sötvattensjöar och i bräckt vatten. Se Folkhälsomyndighetens information om badklåda.

Vibrioinfektioner

Vibriobakterier finns naturligt i framförallt bräckt vatten och växer till när vattentemperaturen ökar upp till 20 °C. När koncentrationen av bakterierna är höga kan de orsaka sårinfektioner och allvarliga blodinfektioner (även kallad badsårsfeber) om du badar med större öppna sår. Vibriobakterier kan också orsaka lindrigare infektioner som öroninfektion och mag-tarminfektion.

Se Folkhälsomyndighetens information om badsårsfeber.

Smittar covid-19 via badvatten?

Folkhälsomyndighetens bedömning är att bad i sig inte utgör en risk för smittspridning så länge du håller avstånd till din badgranne. Du kan läsa mer om covid-19 och bad här:

Vem tar prov och hur ofta?

Det är kommunen som är ansvarig för provtagning av alla så kallade EU-bad i en kommun. Vid dessa bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. När analysen är klar rapporteras analysresultaten in på webbplatsen Badplatsen, där allmänheten kan se vattenkvaliteten vid senaste provtagningen. För övriga bad bestämmer kommunen om provtagning ska ske och hur ofta det ska göras.

Vad är det kommunen mäter i vattnet och varför?

Vid provtagning av EU-bad mäts vattentemperaturen och det görs en okulär bedömning av om det är algblomning i vattnet.

Genom laboratorieanalys undersöks om vattenprovet innehåller bakterierna Escherichia coli (E. coli) och intestinala enterokocker. Dessa bakterier är så kallade indikatorbakterier som normalt finns i avföringen hos människor och andra varmblodiga djur.

Om de finns i höga halter i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då finns en risk att det även kan finnas andra bakterier, virus eller parasiter i vattnet som du kan bli sjuk av.

Analyseras förekomst av alger i badvattnet?

Förekomst av alger eller så kallade cyanobakterier och de gifter (toxiner) som vissa av arterna kan producera analyseras normalt inte i badvatten. En anledning är att förekomsten kan variera snabbt beroende på väderförhållanden vilket gör det svårt att få en uppfattning om aktuell förekomst genom provtagning. Analyserna är dessutom komplicerade och dyra. Kommunerna bedömer förekomsten av alger i samband med provtagning för bakterieanalys några gånger per säsong men de badande bör även göra en egen bedömning i samband med bad.

Läs mer om alger genom Havs- och vattenmyndighetens information om algblomning, samt Folkhälsomyndighetens information om algtoxin.

För information om algsituationen i svenska havsområden, finns information hos Länsstyrelsernas informationscentraler och SMHI.

Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljöer, bland annat algblomningar.

Analyseras förekomst av miljögifter i vattnet vid EU-bad?

Nej, analys av miljögifter ingår inte i reglerna kring EU-bad. Det som ska mätas är halten av tarmbakterier i vattnet och det är dessa prover som ligger till grund för vår bedömning av badvattenkvaliteten.

Vill du veta om det finns eventuella miljögifter i vattnet eller på botten så kan du kontakta din lokala kommun eller länsstyrelse. På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om miljögifter i våra vatten.

Får hundar vistas på en badplats?

Olika regler gäller för olika kommuner enligt den lokala ordningsstadgan. Det kan förekomma att hundar inte är tillåtna att vistas inom ett område under vissa tider på året.

På många badplatser är hundar välkomna men de ska hållas kopplade eller under strikt uppsikt och alla aktiviteter skall vara helt under kontroll. Ägarna är skyldiga att plocka upp spillning efter hunden.

Frågor och svar för kommuner

Vad händer om ett prov får en annan bedömning än tjänligt?

Vid resultatet ”tjänligt med anmärkning” behöver kommunen inte avråda från bad, men bör bevaka hur situationen utvecklas.

Vid resultatet ”otjänligt” ska kommunen informera allmänheten om detta och bör avråda från bad. Följ upp varför bakteriehalten är förhöjd och om det behövs åtgärder för att hantera föroreningskällan.

Både vid prov som bedöms ”otjänligt” och ”tjänligt med anmärkning” rekommenderar vi att ett nytt prov tas snarast för att se om det rör sig om en kortvarig förorening. Ett enstaka prov som tagits under kortvarig förorening kan strykas, förutsatt att kontroll och ersättningsprov tagits enligt reglerna (läs vidare i Vägledningen kring EU-bad).

Ett första omprov måste tas inom tre dygn. Detta underlättas om kommunen får snabb återkoppling från laboratoriet om provet bedöms som annat än tjänligt. Avtala gärna med laboratoriet om att höra av sig per telefon eller mejl så snart det finns en indikation på att ett prov riskerar att inte bli tjänligt.

Vad gäller för klassificering av EU-bad?

Efter varje badsäsong görs en klassificering, där resultaten från de senaste fyra årens provtagningar bedöms. Badet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Följande säsong ska den senaste klassificeringen sättas upp på den fysiska badplatsen.

Om badet fått klassificeringen dåligt ska även skylt sättas upp där kommunen avråder från bad. Symbolerna för klassificeringarna och om du avråds från bad finns på webbsidan Badplatsen. För att ett bad ska kunna klassificeras måste det vara provtaget enligt minimikravet de senaste fyra säsongerna, och analysresultat måste ha rapporteras för båda indikatorbakterierna. Om en eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda får badet bedömningen ”Ej klassificerad”.

För mer information se föreskrift HVMFS 2012:14 och vägledning om badvatten.

Vad gäller för övriga bad?

Havs- och vattenmyndigheten rekommenderar att övriga bad sköts på motsvarande sätt som EU-bad. Det är dock upp till respektive kommun att bestämma frekvensen på provtagningen. En automatisk klassificering sker även för övriga bad på Badplatsen utifrån de krav som gäller för EU-bad.

Symbolerna för vattenkvalitet får endast användas för de så kallade EU-baden, ej för mindre bad.

Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad?

Om badet är ett så kallat EU-bad ska minst 3-4 prov tas under en badsäsong. Antalet beror på vilket län badet ligger i. Ett av proven ska vara ett försäsongsprov som vi rekommenderar tas 1-2 veckor innan badsäsongen startar. Övriga prov ska tas med högst en månads mellanrum och fördelas över badsäsongen. Det är dock en fördel om fler prov än minimikravet kan tas. Det minskar risken att klassificeringen påverkas av enstaka dåliga prov och ger en bättre bild av vattenkvaliteten.

För mer information se föreskrift HVMFS 2012:14 och Havs- och vattenmyndighetens vägledning för badvatten.

Vilka skyltar ska vi använda för de bad som inte är EU-bad?

De symboler som finns framtagna för EU-baden för vattenkvaliteten får inte användas vid de övriga baden. Det är upp till kommunen om kommunen vill använda någon annan sorts skylt eller symbol för att informera om badvattnet. De skyltar som används ska inte kunna förväxlas med EU-badskyltarna.

Varför rekommenderar HaV kommunen att ta fler än minimiantalet prov?

Ju fler prover kommunen tar desto bättre bild får ni av badvattenkvaliteten. Fler prov än minimikravet minskar också risken att bli utan klassificering i det fall ett prov av någon anledning inte tas eller analysen misslyckas.

Analysresultaten för samtliga prover som tagits kan, och bör, rapporteras till webbplatsen Badplatsen. I beräkningen som ligger till grund för klassificeringen tas alla giltiga provresultat som är tagna inom den definierade badsäsongen med.

Dock räknas endast ett försäsongsprov per ingående år. Datumen för samtliga prover kan emellertid inte läggas in i kontrollplanen på Badplatsen då den är konstruerad enligt minimikraven för respektive län.

Vad händer om analysen av ett prov misslyckas?

För att provet ska räknas som giltigt och tas med i klassificeringen krävs att proverna kunnat analyseras så att det finns uppmätta halter för båda mikroorganismerna som ska analyseras.

Om laboratoriet av någon anledning inte får ett värde på bakteriehalten i ett prov behöver de snabbt meddela kommunen. Då har kommunen möjlighet att ta ett omprov. Det är också ur detta perspektiv en fördel att planera fler provtagningar än minimikravet.

Hur gör jag för att få inloggningsuppgifter till webbplatsen Badplatsen?

För att ansöka om användarkonto för Badplatsen gå till självbetjäningen där du fyller i namn, mobilnummer, e-post och kommun så skapas en användare som sedan knyts till aktuell kommun.

Alternativt kontakta Havs- och vattenmyndigheten via e-post: badvatten@havochvatten.se. Ange namn och e-postadress för den person det gäller samt ange ”kontoansökan” som ämne.

Vad behöver kommunen göra för att minska risken för smittspridning av covid-19 vid badplatser?

Folkhälsomyndigheten har sammanställt information som vänder sig till kommunerna med råd om hur kommunerna kan minska smittspridning vid badplatser.

Ytterligare information till kommunerna om sommaren med Covid-19

Tips på skyltning vid badplatser hittar ni bland annat på Svenska livräddningssällskapet sida om pool- och strandvett.

Kontaktinformation

Frågor om badplatser från allmänheten

Kontakta din kommun om du har frågor gällande:

  • provtagning vid en badplats,
  • om det går att bada
  • eller vad som görs för att förbättra badvattenkvaliteten.

Frågor om lagstiftning och webbplatsen Badplatsen

Havs- och vattenmyndigheten
Tel: 010-698 60 00
E-post: badvatten@havochvatten.se

Frågor om smittskydd

Folkhälsomyndigheten
Tel: 010 - 205 20 00
E-post: badplatsen@folkhalsomyndigheten.se

Logotyp HaV.
Folkhälsomyndigheten. Logotyp.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Algblomning