Hitta på sidan

Skyddsåtgärder vid seismiska undersökningar

Vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med negativa effekter på marina däggdjur.

Omslag för publikation.

Sammanfattning

Under 2021 beslutade Havs- och vattenmyndigheten om det andra åtgärdsprogrammet för havsmiljön enligt havsmiljöförordningen (2010:1341), som genomför EU:s havsmiljödirektiv (2008/56/EG). Åtgärdsprogrammet syftar till att vända den negativa miljöutvecklingen och stimulera till ett hållbart nyttjande av havens resurser för att vi ska kunna följa miljökvalitetsnormerna för havsmiljön och uppnå en god miljöstatus i den marina miljön. Åtgärdsprogrammet svarar på så sätt även mot ett av målen i Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi för 2021–2023 om Hav i balans samt levande kust och skärgård. Västerhavet och Östersjön ska nå en god miljöstatus och en långsiktigt hållbar produktionsförmåga samtidigt som den biologiska mångfalden ska bevaras och skyddas.

I rapporten Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Åtgärdsprogram för havsmiljön 2022–2027 enligt havsmiljöförordningen presenteras åtgärdsprogrammet och de åtgärder som enligt Havs- och vattenmyndigheten behövs för att miljökvalitetsnormerna enligt havsmiljöföreskrifterna (HVMFS 2012:18) ska kunna följas för att på sikt uppnå god miljöstatus i de svenska delarna av Nordsjön och Östersjön. Här anges också vilka myndigheter åtgärderna riktar sig till och vilka resultat som förväntas om åtgärderna genomförs. Programmet ska genomföras under perioden 2022–2027.

Åtgärd 43 i åtgärdsprogrammet handlar om att ta fram vägledning för att förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt impulsivt buller med negativa effekter på marina däggdjur.

I åtgärdsprogrammet för tumlare lyfts också behovet av vägledning kring hur påverkan från undervattensbuller kan minskas i tid och rum.

Denna rapport syftar till att tillhandahålla sådan vägledning som omfattas av åtgärd 43 i åtgärdsprogrammet för havsmiljön samt åtgärd för undervattensbuller i åtgärdsprogrammet för tumlare. Vägledningen riktar sig till myndigheter, enskilda och näringsidkare och innehåller myndighetens slutsatser och ställningstaganden samt tolkning av hur regler inom området bör tillämpas.

Den här rapporten har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med SGU. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser.

Publicerad: 2024-03-06
Sidansvarig: Webbredaktion