Miljökonsekvensbeskrivning av havsplaner, granskningshandling

Granskningshandling av förslag till havsplaner för Sverige.

Sammanfattning

Rapporten redovisar resultaten av en strategisk miljöbedömning av förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Varje havsplan bedöms utifrån effekter för marin ekologi, landskap, kulturmiljö, luft och klimat, befolkning och hälsa, samt hushållning med mark, vatten, fysisk miljö, material, råvaror och energi.

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller även en bedömning av havsplanerna mot relevanta kriterier enligt havsmiljödirektivet och ramdirektivet för vatten, och analyserar uppfyllelsen av miljökvalitetsnormer. Den redogör också för hur planerna bidrar till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål, samt till att bevara och upprätthålla ekosystemtjänster i Sveriges hav.

Rapporten presenterar ett flertal förslag till åtgärder för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna som havsplanerna bedöms ge upphov till.

Publicerad: 2019-03-14
Sidansvarig: Webbredaktion