Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:3 Kvädöfjorden

Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Kvädöfjärden i södra Östergötland.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Den integrerade kustfiskövervakningen i Kvädöfjärden visar på minskande fångster av abborre och rovfisk sedan 2002. Abborrens och tånglakens tillväxt har däremot ökat, men konditionen hos tånglakehonor har minskat och andelen döda yngel hos tånglaken ökat. Hälsotillståndet hos fisken är negativt påverkat.

Samtidigt är halterna av de flesta analyserade miljögifterna relativt låga med nedåtgående eller oförändrade trender, med undantag av kadmium och kvicksilver. Påverkan på abborrens och tånglakens hälsotillstånd talar för att fisken är exponerad för något eller några kemiska ämnen som idag inte mäts. Liknande förändringar har även observerats i de andra referensområdena för kustfisk och kan tyda på att det är fråga om en likartad och generell påverkan på fiskens hälsa längs våra kuster.

Den komplexa symptombilden pekar på att det kan vara fråga om samverkanseffekter av flera olika kemiska ämnen som tillförs kustvattenmiljön. Det är oroande att abborrens och tånglakens hälsotillstånd har försämrats i ett referensområde som anses vara relativt opåverkat. Det är angeläget att klarlägga om det är okända miljögifter, kända miljögifter som inte övervakas idag, eller andra bakomliggande miljöfaktorer som orsakar fiskens försämrade hälsa och den begynnande negativa utvecklingen som ses på populationsnivå hos abborren.

Publicerad: 2018-07-12
Sidansvarig: Webbredaktion