Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:2 Holmöarna

Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Holmöarna i Bottniska Viken.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Den integrerade kustfiskövervakningen i Holmöarna visar på en tydlig förändring i fisksamhället från ett abborrdominerat till karpfiskdominerat tillstånd. Abborrens tillväxt har inte förändrats under provfiskeperioden. De arter som ökat i förekomst är mört och sik, och mängden stora individer i fisksamhället har ökat över tid.

Hälsotillståndet hos abborre har blivit sämre, samtidigt som de flesta analyserade miljögifter visade relativt låga och nedåtgående eller oförändrade halter. Inga förändringar observerades i tånglakens reproduktion. Inverkan på abborrens hälsotillstånd talar för att fisken är exponerad för något eller några kemiska ämnen som idag inte mäts. Liknande förändringar har även observerats i de andra referensområdena för kustfisk och kan tyda på att det är fråga om en likartad och generell inverkan på fiskens hälsa längs våra kuster.

Den komplexa symptombilden pekar på att det kan vara fråga om samverkanseffekter av flera olika kemiska ämnen som tillförs kustvattenmiljön. Det är oroande att abborrens hälsotillstånd har försämrats i ett referensområde som anses vara relativt opåverkat. Det är angeläget att klarlägga om det är okända miljögifter, kända miljögifter som inte övervakas idag, eller andra bakomliggande miljöfaktorer som orsakar fiskens försämrade hälsa och den begynnande negativa utvecklingen som ses på populationsnivå hos abborren.

Publicerad: 2018-07-12
Sidansvarig: Webbredaktion