Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2017

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2017

Sammanfattning

Rapporten beskriver hur, och på vilka grunder, vi har prioriterat och använt de medel som ställts myndigheten till förfogande genom anslag 1:2 Miljöövervakning under 2017. I rapportens Bilaga 3 presenteras dessutom den övervakning och datainsamling som finansierats med andra medel som Havs­ och vattenmyndigheten förfogar över, vilket ska redovisas i denna rapport enligt Havs- och vattenmyndighetens regleringsbrev för 2017.

Förutom den långsiktiga och löpande miljöövervakningen har vi genom de särskilda insatserna fokuserat på att på sikt åtgärda de brister som påpekats av EU-kommissionen rörande den övervakning som krävs för att rapportera status för ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten enligt vattendirektivet. Ett myndighetsövergripande arbete har resulterat i handlingsplanen "Full koll på våra vatten!", vars syfte är att förbättra övervakningen av miljötillståndet i grund- och ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen.

För havsmiljöförordningen har särskilda insatser satts in under 2017 för att initiera en utökad övervakning enligt havsmiljödirektivets krav. Den betydande satsning på marin kartering av havsbottnarna för att förbättra kunskapen om marina livsmiljöer i Östersjön och Västerhavet som startade upp under 2016 har fortsatt med bland annat stöd till de länsvisa karteringarna samt slutförande av en omfattande kartering av Hoburgs bank. Några andra områden där övervakning utvecklats eller initierats är marint skräp, undervattensbuller, främmande arter, livsmiljöer och tumlare.

Det kontinuerliga arbetet med att revidera och anpassa övervakningen till krav från bland annat EU­direktiv fortsatte med satsningar för delprogrammen Fria vattenmassan och Sälar och havsörn.

Vårt regeringsuppdrag om fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen i Hanöbukten som pågått under åren 2015-2017 har inneburit såväl övervakning av fiskbestånd som analys av miljögifter i fisk och sediment. Under 2017 kompletterades det avslutande arbetet med ett uppdrag som syftade till att göra en syntes av kunskapsläget i Hanöbukten. Uppdraget redovisades till regeringen i februari 2018.

För att förbättra internationella rapporteringar av övervaknings- och påverkansdata finansierade vi bland annat projekt för uppbyggnad av en gemensam databas rörande pågående vattenverksamheter och dispenser som omfattar muddring och dumpning, samt projekt för att granska utsläppskällors koordinatangivelser. En geografiskt förändrad beräkning av källfördelad näringsbelastning genomfördes som stöd till vattenmyndigheternas kommande bedömning av betydande påverkan inför rapportering till EU-kommissionen.

Särskilda utvecklingsinsatser genomfördes för förbättring av tillgängligheten och förvaltningen av data från miljöövervakningen. Satsningarna omfattade databasläggning av stora mängder äldre akvatiska data, anpassning av nuvarande arbetssätt till det nationella stationsregistret och den valideringstjänst som Naturvårdsverket utvecklar med stöd från oss. Förstudier har genomförts för att undersöka hur data som för närvarande inte tas om hand av datavärdskap ska kunna förvaltas.

Publicerad: 2018-04-03
Sidansvarig: Webbredaktion