Utlysning om ansökan av förhandsbesked om medfinansiering av Interreg-projekt

Nu finns det möjlighet att ansöka om förhandsbesked om medfinansiering avseende Interreg-projekt från Havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11).

Enligt vår strategiska plan ska vi utveckla och vägleda kring medfinansiering av EU-finansierade projekt. Genom att använda delar av havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11) till bidrag för att medfinansiera åtgärdsinriktade projekt kan vi växla upp anslaget och få mer åtgärdsarbete utfört.

Utlysningen prioriterar projekt som syftar till att förbättra havs- och vattenmiljön. Denna utlysning prioriterar projekt som avser ansöka till någon av närliggande Interregs utlysningar (februari - början av mars). Eventuella kommande utlysningar kommer att publiceras här på denna sida. 

Utlysningens inriktning utgår från vad anslaget ska användas till enligt villkor 12 i Havs- och vattenmyndighetens regleringsbrev.

Vilka är förutsättningarna?

Övergripande prioriteringar för urval av ansökningar

Projekten kommer bedömas utifrån:

 • hur väl projektet kopplar till HaV:s uppdrag och instruktion.
 • hur väl projektet medverkar till att uppnå ett eller flera miljökvalitetsmål som kopplar till HaV:s uppdrag. (Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning samt Hav i balans samt levande kust och skärgård)
 • hur väl projektet kommer bidra till att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som är kopplade till åtgärdsprogrammen för havs- och vattenmiljön.
 • andelen egenfinansiering samt behov av medfinansiering
 • kvaliteten på ansökan

Vilka organisationer kan beviljas medel?

Endast svenska aktörer kan söka medfinansiering. Prioriterade organisationer är:

 • offentliga aktörer
 • Iieella organisationer
 • stiftelser

Vid flera sökande inom samma projekt?

Om flera organisationer söker medfinansiering från HaV inom samma EU-projekt ska respektive organisation skicka in en separat ansökan. Ansökningarna ska samordnas och skickas in vid samma tillfälle, varje ansökan ska dock skickas in i ett separat mejl från den sökande organisationen.

Det ska tydligt framgå i mejlet att ni söker inom samma EU-projekt. Detta för att underlätta en helhetsbedömning av projekten och effektivisera handläggningen.

Finansiering

Andelen medfinansiering som kan sökas från anslag 1:11 varierar då andelen medfinansiering från programmen skiljer sig. Se nedan tabell för riktlinjer beroende på procentsats från EU. Ett krav är att projektets utförare ska gå in med egenfinansiering i projektet. Egenfinansieringen kan växlas upp med ytterligare eventuell finansiär, men minst 5 % ska i sådana fall utgöra egenfinansiering. Observera att andelen egenfinansiering samt behovet av medfinansiering utgör en prioriteringsgrund.

Finansiering

Procentsats EU

Egenfinansiering + eventuell övrig finansiär (varav minst 5 % egenfinansiering)

Medfinansiering HaV

75 %

5 %

20 %

60 %

15 %

25 %

50 %

25 %

25 %

Villkor

Specifika villkor för ansökan om förhandsbesked:

 • Ansökan om förhandsbesked ska inkomma till HaV innan projektet ansöker till EU-programmet.
 • Projekt som redan beviljats finansiering av EU beviljas inte förhandsbesked om medfinansiering från HaV.
 • Projektet kan endast ansöka om medfinansiering för kostnader som ryms inom EU-projektet. Medfinansiering från HaV kan inte sökas för extra OH-kostnader eller liknande.
 • Projekt som huvudsakligen faller inom andra myndigheters ansvarsområden prioriteras lägre vid bedömning

Ansökningsprocessen

Ansökan ska skrivas i denna blankett. Word, 62.9 kB.

Anvisning för hur du fyller i blanketten. Pdf, 332.6 kB.

Ansökan om förhandsbesked ska inkomma till HaV senast den 23 januari 2019.

Ansökan ska skickas elektroniskt till: havochvatten@havochvatten.se.

Följande ärendemening ska anges i e-postmeddelandet: Ansökan om förhandsbesked för medfinansiering ur Havs- och vattenmiljöanslaget …(ange namnet på projektet enligt ansökan. Hänvisa till dnr 4675-18).

Ansökningsprocessen är uppdelad i två steg. Om projektet beviljas förhandsbesked från hav samt beviljas finansiering av EU ska projektet i nästa steg ansöka om medfinansiering från HaV. Därefter tas slutgiltigt beslut. Ett förhandsbesked är inte en slutgiltig garanti för att HaV i slutändan kommer att medfinansiera projektet.

Publicerad: 2018-12-19
Uppdaterad: 2019-01-16
Sidansvarig: Webbredaktion