Utlysning av skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE inför 2019

Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel för skrivarstöd för framtagandet av en ansökan till EU:s LIFE-program inför ansökningsåret 2019. Utlysningen riktar sig till projekt som bidrar till att förbättra havs- och vattenmiljöer.

Inom LIFE-programmet går det exempelvis att ansöka om genomförande av restaureringar inom Natura 2000-områden, utveckling av nya metoder för att gynna biologisk mångfald i rinnande vatten eller motverka övergödning. Dessutom kan man söka för informationskampanjer som rör värdefull natur och biologisk mångfald i havs- och vattenmiljöer eller övergödning.

Övergripande förutsättningar

Prioriterade delprogram för skrivarstöd är:

  • Natur och biologisk mångfald
  • Miljö

Övergripande prioriteringar för urval av ansökningar

Projekten kommer bedömas utifrån:

  • hur väl projektet kopplar till HaV:s uppdrag och instruktion.
  • hur väl projektet medverkar till att uppnå ett eller flera miljökvalitetsmål som kopplar till HaV:s uppdrag. (Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning samt Hav i balans samt levande kust och skärgård)
  • hur väl projektet kommer bidra till att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som är kopplade till åtgärdsprogrammen för havs- och vattenmiljön.
  • andelen egenfinansiering samt behov av medfinansiering

Vi kommer också prioritera projekt som:

  • är gränsöverskridande med samverkan över administrativa gränser och inom avrinningsområden, för att på så sätt främja ett brett deltagande
  • är långsiktiga, samt innefattar uppföljning av genomförda åtgärder eller vidareutveckling av tidigare beviljade projekt
  • bedöms hålla tillräckligt hög kvalitet

Ansökningsprocessen LIFE

Utlysningen av 2019-års ansökningsomgång till LIFE-programmet kommer preliminärt att ske i april år 2019. Då kommer slutliga anvisningar för att skriva en ansökan att kunna laddas ner från kommissionens hemsida.

Fram tills att dessa publicerats kan 2018-års anvisningar användas för att få en god uppfattning om de villkor som gäller.

Om det blir samma ansökningsförfarande som i år kommer ansöknings-processen vara uppdelad på två steg.

Steg 1

Ett koncept (sammanfattande beskrivning) skickas in i juni. Besked om projektet gått vidare presenteras i slutet av oktober.

Steg 2

Om projektet går vidare till andra steget ska en slutgiltig ansökan skickas in i slutet av januari 2020.

Finansiering

Projektet kan maximalt ansöka om 200 000 kr i skrivarstöd.

Om det blir samma förfarande som i år betalas 1/3 av skrivarstödet ut för framtagandet av konceptet som ska skickas in i juni. Om projektet går vidare till steg 2 betalas resterande 2/3 ut för framtagandet av den slutgiltiga ansökan.

En förutsättning för att få behålla utbetalda medel avseende skrivarmedel är att projektet skickar in ett koncept till LIFE samt, om aktuellt, en slutgiltig ansökan till LIFE. Redovisning av relevanta underlag kommer att krävas in. Om projektet inte uppfyller redovisningskraven ska utbetalda medel återbetalas.

Villkor för skrivarstöd

Skrivarmedel kan inte beviljas till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet.

Att HaV beviljar skrivarmedel utgör ingen garanti för att vi går in som medfinansiär i projektet, utan ansökan om medfinansiering görs via en separat process i anslutning till att ansökan ska skickas in till LIFE-programmet. Projekt som beviljats skrivarmedel från HaV prioriteras dock högre i ansökningsprocessen om medfinansiering.

Ansökningsprocessen HaV

Ansök på denna blankett. Word, 64.1 kB.

Anvisning hur du fyller i blanketten. Pdf, 226.5 kB.

Ansökan om skrivarmedel ska inkomma till HaV senast den 22 februari 2019 på bifogad blankett. Ansökan om skrivarmedel ska skickas in av projektägaren.

De uppgifter som anges i ansökan är inte bindande men eventuella större ändringar ska meddelas till HaV. Det ska finnas en tydlig koppling mellan projektets förväntade resultat och projektets syfte och mål.

Avsikten med frågorna är att Havs- och vattenmyndigheten ska få en övergripande bild av projektets inriktning, omfattning och upplägg – däremot behövs inte några detaljerade redogörelser av olika aspekter på projektet om inte Havs- och vattenmyndigheten specifikt önskar sådana upplysningar när ansökan kommit in.

Ansökan ska skickas elektroniskt till: havochvatten@havochvatten.se.

Följande ärendemening ska anges i e-postmeddelandet: Ansökan om skrivarmedel Havs- och vattenmiljöanslaget …(ange namnet på projektet enligt ansökan. Hänvisa utlysningens dnr).

Publicerad: 2018-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion