Fiskerikontroll 2027

Hitta på sidan

Fiskerikontroll 2027 är ett program som ska bidra till en effektiv och ändamålsenlig fiskerikontroll, som lever upp till EU:s och Sveriges regelverk och myndighetens uppdrag och målsättning inom fiskerikontroll, genom utveckling av välfungerande processer och digitala tjänster.

Programmål

Programmet ska bidra till uppfyllandet av myndighetens mål och till genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken genom utvecklingsinsatser inom övervakning, kontroll och tillsyn och en förbättrad samt effektiv offentlig förvaltning utan att den administrativa bördan ökas.
Programmet ska, med sina leveranser, bidra till att skapa förutsättningar för ett hållbart fiske och handel med fiskeriprodukter. De projekt som ingår i Fiskerikontroll 2027 ska drivas av ett tydligt perspektiv på användarvänlighet och nytta för berörda intressenter, samt säkerställa att vi lever upp till lagar och förordningar.

Projektområden

Programmet delas in i 5 projektområden.

  • Fiske och fångst - fortsatt digitalisering av uppgiftslämnandet från fisket, samt validering av kontrolldata
  • Försäljning och handel - fortsatt digitalisering av uppgiftslämnandet från försäljningsleden inom EU och handel med tredje land
  • Inspektion och sjöövervakning - anpassning av IT-stöd för inspektion och sjöövervakning
  • Kontrolladministration - anpassning av verksamhetssystem för tillträde, kvotförvaltning, överträdelsehantering och informationsdelning
  • Teknisk infrastruktur och horisontellt utvecklingsarbete - anpassning av teknisk infrastruktur för fiskerikontroll

Budget och finansiering

Programmet finansieras av Jordbruksverket genom det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 och medfinansieras från HaV:s åtgärdsanslag (1:11).

HaV:s årliga budget baseras på det totala 1:11 anslaget och är en förutsättning för genomförande och leveranser.
Jordbruksverket har under hela programperioden avsatt totalt cirka 335 miljoner kronor till åtgärden Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till myndigheter som fördelats mellan Kustbevakningen,KBV, och Havs- och vattenmyndigheten, HaV, enligt nedan.

Fördelning av budget

Åtgärd

Total budget

EU
(60%)

Svensk offentlig medfinansiering (40%)

Kontroll och tillsyn av fiske - stöd till myndigheter

335 007 248

201 004 349

134 002 899

HaV 70%

234 505 074

140 703 044

93 802 029

KBV 30%

100 502 174

60 301 305

40 200 870

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet som finansieras av den europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt nationella medel.

logotyp för medfinansiering av EU
Publicerad: 2024-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion