Nyhetsbrev små avlopp 26 juni 2024

Hitta på sidan

Nyhetsbrev för små avlopp, juni 2024

I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om att utveckling av verktyg för riskklassning är på gång hos länsstyrelsen, GIS-stödet för små avlopp har uppdaterats med nya data. och tips på hur du hittar förarbeten och rättsfall.

Avloppsrör sticker upp ur marken, foto: Bodil Forsberg

Foto: Bodil Forsberg

Nyheter från HaV

Utveckling av verktyg för riskklassning på gång

HaV har gett pengar till Länsstyrelsen i Jönköping för ett projekt där målet är att utveckla ett verktyg som kan hämta uppgifter i GIS-stödet för att riskklassa många små avloppsanläggningar på en gång. Syftet med riskklassningen är att styra tillsynen dit där den gör mest nytta och ge en effektiv och enhetlig process i arbetet med riskklassning. Utgångspunkt för tjänsten är HaV:s modell för riskbaserad tillsyn. En prototyp till verktyget finns redan men det kvarstår utvecklingsarbete som kommer att ske under året.

Nyheter från Länsstyrelserna

GIS-stödet för små avlopp har uppdaterats med nya data.

Mycket har hänt sedan GIS-stödet skapades och många av underlagen som analyserna bygger på har förändrats. Tillexempel utgår vattenarbetet ofta från vattenförekomstområden (VARO), vilket länsstyrelsen nu också utgår från i sina analyser i GIS-stödet.

I uppdateringen har de senaste klassningarna som återfinns i VISS använts. Därför finns det en del förändringar i skiktet som visar känslighet för fosforbelastning i GIS-stödet jämfört med den tidigare versionen, vilket är ett resultat av att nya metoder används för att beräkna åtgärdsbehovet (betinget) som syns i VISS.

I vissa områden har även många nya bostäder byggts och bedömningen av risken för påverkan från sammanhängande bebyggelse har varit i behov av uppdatering. GIS-stödet har också uppdaterats med nya skyddade områden och förändringar i vattenskyddsområden. Den tidigare versionen av GIS-stödet finns kvar som ett eget lager i lagerlistan.

Länsstyrelsen har också lyssnat på användarnas synpunkter. I den uppdaterade versionen av GIS-stödet är därför verksamhetsområden för avlopp och spillvattenbortplockade. Detta eftersom många av användarna hört av sig då verksamhetsområdena inte alltid stämde vilket skapade problem i bedömningen. Länsstyrelsen uppmanar därför till att vara observant och undersöka var verksamhetsområdena i kommunen finns.

En annan synpunkt som Länsstyrelsen ofta fått är att GIS-stödet inte alltid visar rätt för om vattenskyddsområden är en yt- eller grundvattentäkt. Man har därför nu gjort om analysen för att den ska bli mer rättvisande. Ytterligare en förändring är att man har anpassat färgerna i GIS-stödet för att vara mer tillgänglighetsanpassade och därmed bättre anpassade för färgblinda.

Frågor om eller synpunkter på GIS-stödet för små avlopp är välkomna via mail: smaavlopp@lansstyrelsen.se. Feedback är viktigt för att utveckla verktyget. Återkoppla därför gärna till länsstyrelsen hur förändringarna upplevs.

Nyheter från Vattenmyndigheterna

Miljökvalitetsnormer – så funkar de

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett nytt introduktionsmaterial om miljökvalitetsnormer för vatten - hur ska miljökvalitetsnormer användas och hur är de framtagna? Materialet innehåller även länkar till fördjupad information som är lämpligt för självstudier.

Introduktionsmaterialet syfte är att vara ett stöd för dig som behöver förstå och kunna förklara för andra vad miljökvalitetsnormer för vatten är och hur de används. Korta avsnitt med länkar gör materialet mer överskådligt och enklare att begripa. Du kan exempelvis läsa om kraftigt modifierad vatten och beställa presentationer i Power Point.

Mer information finns på Vattenmyndigheternas webbplats: Miljökvalitetsnormer – så funkar de | Vattenmyndigheterna

Nytt planeringsunderlag för åtgärder

Vattenmyndigheterna har publicerat ett nytt planeringsunderlag som kompletterar de kartbaserade digitala åtgärdsunderlagen (Story maps). Det nya underlaget består av en Excelfil som är tänkt att stödja kommunerna i planeringen av åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

I början av nuvarande förvaltningscykel tog vattenmyndigheterna fram kartbaserade åtgärdsunderlag i verktyget Story maps (”berättande kartor”) inom ett tiotal verksamhetsområden, till exempel vattenförsörjning, fysisk planering och miljöfarlig verksamhet. Huvudsyftet med dessa kartbaserade åtgärdsunderlag är att underlätta för framför allt kommuner och länsstyrelser att genomföra sina åtgärder i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Dessa underlag är nu kompletterade med ett Exceldokument som innehåller riskbedömningar i tabellform gällande övergödning och miljögifter i både grund- och ytvatten. Även vattenskyddsåtgärder ingår.

Mer information finns på Vattenmyndigheternas webbplats: Nytt planeringsunderlag för kommuner | Vattenmyndigheterna

Tips på rapporter, föreläsningar och projekt

Våtmarker som kommunalt reningssteg

Spillvattenvåtmarker som reningssteg i kommunal rening av avloppsvatten har framgångsrikt minskat belastningen av näringsämnen på recipienterna. I rapporten sammanställs befintlig kunskap tillsammans med en analys av data från 2010 till 2022. Resultaten visar att våtmarker reducerar näringsämnen och har potential att reducera mikroföroreningar.

Spillvattenvåtmarker som del i kommunal avloppsrening | Vattenbokhandeln (svensktvatten.se)

Smått och gott världen runt

Hur hittar jag förarbeten och rättsfall?

Med förarbeten menar man de utredningar, propositioner och betänkanden som föregår en ny lag. I förarbetena ges bakgrund till lagens tillkomst och en utförlig beskrivning av intentionerna till hur den nya lagen ska tolkas och tillämpas.

För att hitta förarbeten är det lättast att utgå från de uppgifter som finns i ingressen till lagen i regeringskansliets rättsdatabaser, se exemplet miljöbalken:

Regeringskansliets rättsdatabaser (gov.se).

Under rubriken Förarbeten finns uppgift om årtal och nummer på den proposition, på det utskotts­betänkande och på den riks­dags­skrivelse (rskr) som ligger till grund för lagen. Miljöbalkspropositionen, prop. 1997/98:45, kan då hittas via sökfunktionen i samma rättsdatabas:

Regeringskansliets rättsdatabaser (gov.se). Alternativt kan propositionen sökas ut på Regeringen.se.

Prejudicerande rättsfall finns i

Rättsfall som handlar specifikt om små avlopp är sammanställda på HaV:s webbplats:

Rättsfall om små avlopp

Ny Norsk Vann rapport: Dimensjonering av små avløpsrenseanlegg

Norsk Vann har publicerat en ny rapport om dimensionering av små avloppsanläggningar. Rapporten har två delar:

 1. Vägledning för dimensionering av små avloppsanläggningar (< 50 pe), som beskriver de nya norska rekommendationerna för dimensionering av mindre avloppsanläggningar. Vägledningen ger underlag för bedömning av anläggningens storlek för att säkerställa nödvändig hydraulisk kapacitet och tillräcklig reningskapacitet för organiskt material, samt tillräcklig slamlagringskapacitet.
 1. Kompletterande information om bakgrund och underlag för den nya vägledningen.

Rapporten och en inspelad presentation av den hittar du på Norsk Vanns webbplats:

A 288 Veiledning for dimensjonering av mindre avløpsanlegg

Så kan Sveriges grundvatten förändras – ny klimatmodell med fokus på framtiden

Mer grundvatten i norra Sverige och mindre i söder som kan resultera i fler översvämningar och ökad grundvattentorka i olika delar av landet. Så kan framtiden se ut, enligt en ny klimatmodellering som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort för perioden 2011–2100.

Mer information och rapporten ”Klimatmodellering av grundvatten – grundläggande analys” i sin helhet finns på SGU:s webbplats.

Avloppsguidens användarförening skriver öppet brev till lärosäten - behövs fler och bättre miljöinspektörer inom små avlopp

Styrelsen för Avloppsguidens användarförening har formulerat en skrivelse till 15 lärosäten för att uppmärksamma att det råder stor efterfrågan på kvalificerad personal inom miljö- och hälsoskyddsområdet, särskilt när det gäller området små avlopp. Styrelsen uppmanar lärosätena att rusta och förbereda de studenter som sedan får anställning hos miljökontoren som inspektörer.

Läs mer i VA-guidens nyhetsarkiv:

Det behövs fler och bättre miljöinspektörer inom små avlopp – öppet brev till lärosäten | VA-guiden AB (mynewsdesk.com)

Riksrevisionen granskar statens insatser för tillgången till allmänt vatten och avlopp

Riksrevisionen genomför fram till februari 2025 en granskning av statens insatser för att stötta och kontrollera kommunernas arbete med allmänna vattentjänster.

Granskningen ska svara på om statens insatser gentemot kommunerna när det gäller ansvaret att tillhandahålla allmänna vattentjänster är effektiva. Granskningen omfattar insatser och styrning av länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten och regeringen. Läs mer på Riksrevisionens webbplats:

Riksrevisionen granskar statens insatser för tillgången till allmänt vatten och avlopp | Riksrevisionen

Viktiga insatser görs för att nå för miljömålen

Den årliga uppföljningen av de nationella miljömålen redovisar de statligt initierade satsningar som gjorts under 2023 för att nå dem. Uppföljningen visar att många myndigheter gör små och stora insatser som har betydelse för att nå målen, men att Sverige behöver göra mycket mer. Utvecklingen i miljön bedöms vara positiv för två miljökvalitetsmål, neutral för åtta, negativ för fem och oklar för ett.

Läs mer på sidan för Sveriges miljömål:

Viktiga insatser för miljömålen - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)

Frågor om små avlopp ökar hos Mäklarsamfundet under sommaren

Mäklarsamfundets kundvägledare får tar emot samtal från köpare, säljare, spekulanter och andra som har frågor om mäklartjänsten och bostadsaffären. Det är vanligt i köparnas samtal till kundvägledarna att förutsättningarna för det enskilda avloppet inte uppmärksammats och undersökts tillräckligt före köpet.

Mer information finns på Mäklarsamfundets webbplats:

Sommartips från Mäklarsamfundets kundvägledare | Mäklarsamfundet (maklarsamfundet.se)

Avloppsvatten kan bli ren dryck

Avloppsvatten renas i nuläget bara så pass mycket att miljön det släpps ut i skyddas. Vanligast är att det skickas ut i havet, sjöar eller floder. Men det skulle kunna renas ytterligare för att kunna användas för bevattning – och till och med att dricka. Det visar en avhandling från Lunds universitet.:

Avloppsvatten kan bli ren dryck - forskning.se

Fler nyheter

 1. Nyhetsbrev små avlopp 2024-04-15

  Nu är det dags för årets första nyhetsbrev.

 2. Nyhetsbrev små avlopp 2023-11-16

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat inbjudan till ett webbinarium om drift- och underhållsinstruktion samt länkar till nya rapporter om små avlopp.

 3. Nyhetsbrev små avlopp 2023-07-04

  I detta nyhetsbrev hittar du bland annat länk till några nya rapporter och en inbjudan till ett webbinarium om småskalig reningsteknik.

Publicerad: 2024-06-26
Sidansvarig: Webbredaktion