Vad menas med begreppet "oundgängligen nödvändigt"?

Vad som avses med ”oundgängligen nödvändigt” preciseras inte närmare i förarbetena. Begreppet förekommer även i andra författningsbestämmelser som reglerar en myndighets rätt att ingripa gentemot enskilda, t.ex. i 10 § polislagen (1984:387). Begreppet används för att markera att den åsyftade åtgärden ska användas i undantagsfall, när åtgärden är helt nödvändig och det inte finns några för den enskilde mindre ingripande alternativ att tillgå.

En rimlig tolkning bör därför vara att situationen ska vara sådan att det inte finns något annat för den enskilde vattenrättsinnehavaren mindre ingripande alternativ att tillgodose det allmänna behovet än att denne ska tvingas avstå vatten. För att det ska vara fråga om vatten som är ”oundgängligen nödvändigt” för den allmänna vattenförsörjningen bör krävas att det inte är möjligt att fullt ut hantera vattenbristen genom att kommunen och VA-huvudmannen utnyttjar de möjligheter till begränsningar av vattenuttag och vattenleveranser som de kommunala VA-föreskrifterna och eventuella avtalsvillkor erbjuder.

Publicerad: 2019-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion