Vad avses med "allvarlig vattenbrist"?

Tolkningen av begreppet ”allvarlig vattenbrist” bör mot bakgrund av att bestämmelsen endast är tänkt att användas undantagsvis, vid katastrofliknande situationer, tolkas restriktivt. ”Allvarlig vattenbrist” bör därför endast anses föreligga när det finns risk för allvarliga konsekvenser för grundläggande samhällsfunktioner som t.ex. när hushållens behov av vattenförsörjning riskerar att inte kunna tillgodoses. För att bestämmelsen ska bli tillämplig torde även krävas att möjligheterna att föreskriva om begränsningar i användningen av allmänna VA-anläggningar vid perioder med vattenbrist har utnyttjats fullt ut och visat sig vara otillräckliga för att hantera vattenbristen.

Kommunen kan i sina föreskrifter för användning av allmänna VA-anläggningar föreskriva om begränsningar i vattenuttaget under perioder med vattenbrist. T.ex. är det vanligt att kommunerna utfärdar bevattningsförbud under perioder med torka i syfte att säkerställa att det finns vatten för hushållsbehov. Vidare kan VA-huvudmannen i vissa fall i träffa avtal med fastighetsägaren om särskilda villkor för användandet av VA-anläggningen. I Svenskt Vattens förslag till standardavtal med industrin finns bl.a. ett villkor som innebär att avtalade vattenleveranser får avbrytas eller begränsas när allmän vattenbrist råder eller riskerar att uppkomma.

Publicerad: 2019-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion