Kan det förhållandet att en VA-huvudman avtalat bort en stor del av vattnet till industriella verksamheter påverka bedömningen av om det är "oundgängligen nödvändigt" att ålägga enskilda att iaktta sin skyldighet att avstå vatten för allmänna behov?

Att vatten avtalas bort till industriella verksamheter kan innebära att risken ökar för att behovet av vatten för hushållsändamål eller för annat allmänt behov inte kan tillgodoses under perioder med vattenbrist. Det kan således innebära att den katastrofliknande situationen inträder tidigare än vad som annars skulle ha varit fallet. Samtidigt får antas att VA-huvudmannen bedriver en ansvarsfull verksamhet och inte avtalar bort så mycket vatten att hushållens vattenförsörjning riskeras i perioder när det inte råder vattenbrist. Det får vidare förutsättas att leveransavtalen med industriella verksamheter, så långt det är möjligt, skrivs på sådant sätt att det finns en möjlighet att begränsa eller avbryta vattenleveransera vid perioder med allmän vattenbrist.

Publicerad: 2019-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion