Kan bestämmelsen tillämpas när vattenbristen helt eller delvis beror på brister eller försummelse från VA-huvudmannen?

Av bestämmelsen framgår att vattenbristen ska vara orsakad av ”torka eller någon annan jämförlig omständighet”. Det innebär att bestämmelsen inte blir tillämplig när vattenbristen uteslutande beror på brister eller försummelse från VA-huvudmannen. Det bör alltså föreligga omständigheter utanför VA-huvudmannens kontroll som orsakat situationen.

Kommunen har ett ansvar enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster för att säkerställa vattenförsörjningen inom kommunen. I detta ansvar torde ligga bl.a. att kommunen ska hålla sig uppdaterad om den rådande vattentillgången inom kommunen och, vid behov, vidta åtgärder för att förhindra att vattenbrist uppstår. Sådana åtgärder kan t.ex. vara att kommunen utfärdar bevattningsförbud eller att VA-huvudmannen utnyttjar eventuella möjligheter i avtal att begränsa vattenleveranserna till andra vattenanvändare än hushåll. Det är först när dessa möjligheter visar sig vara otillräckliga som det bör bli aktuellt att tillämpa bestämmelsen.

Publicerad: 2019-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion