Hur ska ett föreläggande utformas? Specifik vattenmängd som ska avstås eller andel av den tillståndsgivna mängden? Tidsintervall?

Ett föreläggande som en tillsynsmyndighet utfärdar måste vara så tydligt att det inte råder någon tvekan om vad mottagaren av föreläggandet ska göra eller inte göra för att följa föreläggandet (se bl.a. rättsfallet MÖD 2004:67). Det ska inte råda någon tvekan om vad som krävs för att efterkomma föreläggandet. Vidare ska adressaten ha rättslig och faktisk möjlighet att följa föreläggandet. Om dessa krav inte är uppfyllda kan föreläggandet inte verkställas. Kravet på att adressaten ska ha rättslig och faktisk rådighet att efterfölja föreläggandet innebär att föreläggandet måste riktas mot ansvarig verksamhetsutövare eller den som råder över vattentillgången.

För att mottagaren av föreläggandet ska veta vad skyldigheten att avstå vatten innebär konkret bör krävas att föreläggandet innehåller någon form av begränsning i hur mycket vatten som ska avstås eller när vattenuttag inte får ske, t.ex. att vattenuttag får ske med högst x l/dygn eller att vattenuttag inte får ske när vattennivån eller flödet i aktuell sjö eller aktuellt vattendrag understiger en viss nivå. För att uppfylla kravet på tydlighet torde dock inte krävas att det anges hur länge skyldigheten ska gälla.

Publicerad: 2019-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion