Flödesschema för föreskrifter

Följande punkter beskriver arbetet med att skapa föreskrifter.

Förarbete

 • Handläggaren stämmer fortlöpande av med EC. AC bedömer om GD behöver tidig information om arbetet.
 • 1.1 Behov av eventuellt ny eller ändrad reglering upptäcks. Sakenheterna primärt ansvariga för detta.
 • 1.1 Ansvarig handläggare utses. Ansvarig för sakområdet utses av enhetschef.
 • 1.1 Juridiska enheten informeras om det kommande föreskriftsarbetet. Chefen för juridiska enheten ska alltid informeras när nytt föreskriftsarbete initieras.
 • 1.2 Inledande frågor gås igenom för att fastställa behovet av reglering. Stäms av med verksjurist.
 • 1.3 Föreskriftsgrupp bildas. Behöver ibland bildas ännu tidigare.

Författningsarbete

 • 2.1 Akt och diarienummer för arbetet läggs upp. Handläggaren ansvarar för att diarieföring fortlöpande sker vid behov.
 • 2.2 Allmänna frågor stäms av med verksjurist. Till exempel behov av övergångsbestämmelser och tid för ikraftträdande.
 • 2.3 Tidplan tas fram. Stäms av med verksjurist och föreskriftsgrupp. Revideras vid behov.
 • 2.4 Handläggaren bedömer när externt samråd behöver inledas och med vilka. Eventuellt obligatoriskt samråd i vissa fall.
 • 2.5 - 2.9 Handläggare utarbetar föreskriftsförslag och konsekvensutredning tillsammans med verksjurist/föreskriftsgrupp. Konsekvensutredningen skrivs i HaV-dokument enligt Tillväxtverkets mall för konsekvensutredning. I konsekvensutredningen ska betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänsternas värden integreras när detta är relevant och skäligt. Externt samråd bör i de flesta fall inledas nu. Eventuellt obligatoriskt samråd i vissa fall. Eventuell underrättelse till kommissionen enligt EU-förordningar på fiskets område eller enligt anmälningsdirektivet, beslutas av chefen för juridiska enheten. Handläggaren stämmer av med förvaltningsansvarig för framtagandet av digitala geografiska beskrivningar om uppdateringar behöver genomföras.
 • 2.10 Behov av kommunikationsplan? Beakta behov av tidig information. Fastställs av EC. Samråd med Kommunikationsenheten om planen medför medieaktivitet av betydelse.
 • 2.11 Eventuell myndighetsintern remiss. Stäms av med EC innan utskick. Tänk på behovet av samordning mellan fiske- och miljökompetens.
 • 2.12 Förberedelse för extern remiss. Eventuellt obligatoriska remissinstanser. Remiss skrivs i HaV:s mall för remissutskick. Beakta även NGO:s vid remissutskick. Handläggaren anmäler till avdelningsföredragning inför remissutskick. Verksjurist informeras om datum för avdelningsföredragningen i god tid innan.
 • 2.13 Handlingar inför avdelningsföredragning lämnas till verksjurist. 1 vecka innan dragningen.
 • 2.14 Avdelningsföredragning av remissutskick. Föredra - Förslag till föreskrift - Bakgrundsbeskrivning enligt mall för remissutskick - Resultat av eventuellt samråd - Konsekvensutredning - Handläggaren informerar ansvarig webbredaktör om arbetet och eventuellt pressmeddelande. Remiss skickas ut.
 • 2.15 Publicering av remissutskick och eventuellt pressmeddelande. Remissutskicket inklusive konsekvensutredning publiceras alltid. Pressmeddelande stäms av med verksjurist. Godkänns av AC. Samråd med kommunikationsenheten.
 • 2.16 Genomgång av remissvar, eventuell remissammanställning. Diarieför remissvar. Remissvaren kan innebära reviderat förslag eller konsekvensutredning och därför ny remittering.
 • 2.17 Handläggaren anmäler till avdelningsföredragning för beslut om föreskrift. Verksjurist informeras om datum för dragningen i god tid innan. Verksjurist bör inför avdelningsföredragningen ha fört in föreskriften i HVMFS-mallen.
 • 2.17 Handlingar till avdelningsföredragning lämnas till verksjurist. En vecka innan föredragningen.
 • 2.18 Avdelningsföredragning av föreskriftsförslag. Föredra - Förslag till föreskrift. - Inkomna remissvar och eventuella ändringar i föreskriften med anledning av svaren, eller att synpunkter inte föranlett förändringar och varför. Handläggaren informerar ansvarig webbredaktör om arbetet.
 • 2.19 Handläggaren anmäler till GD-föredragning för beslut om föreskrift. Verksjurist informeras om datum för föredragningen i god tid innan. Handlingar till GD-föredragning lämnas till verksjurist. En vecka innan ärendet anmäls till GD-föredragningen. Slutlig juridisk granskning.
 • 2.20 Verksjurist skriver föreskriften i HVMFS-mallen. Detta görs senast inför GD-föredragningen om det inte skett tidigare.
 • 2.21 Korrekturläsning. Handläggare och verksjurist motläser förslaget.
 • 2.22 Verksjurist reserverar HVMFS-nummer. Reserveras i pärm hos chefen för juridiska enheten.
 • 2.23 GD-föredragning av föreskriften. Protokoll skrivs i HaV:s mall för protokoll vid GD-föredragning av föreskrift. Handläggaren ska föredra - Förslag till föreskrift (original tas med av verksjuristen) - PM med bakgrundsbeskrivning och sammanfattning av ärendets hantering - Remissutskick och konsekvensutredning - Synpunkter från obligatoriskt samråd (eventuellt sammanställt) - Remissynpunkter (eventuellt sammanställt) - Ställningstaganden från HaV med anledning av synpunkterna Handläggaren informerar ansvarig webbredaktör så att information kan skickas externt, genom till exempel Fiskenytt.

Offentliggörande

 • 3.1 Föreskriften skickas elektroniskt till tryckeriet. Görs av verksjurist.
 • 3.2 - 3.3 Föreskriften (samt eventuellt konsoliderad version) publiceras i myndighetens författningssamling på webben. Görs av verksjurist (webbredaktören uppdaterar den digitala texten av den konsoliderade versionen).
 • 3.4 Genomförda uppdateringar av digitala geografiska beskrivningar publiceras i digitala kartverktyg. Utförs av inom respektive verksamhet och, i förkommande fall, förvaltningsorganisation för systemet.
 • 3.5 Handläggaren stämmer av med ansvarig webbredaktör om elektroniskt utskick till berörda, till exempel genom Fiskenytt.
 • 3.6 Den tryckta föreskriften levereras till HaV. Receptionen skickar ut. Verksjurist kontrollerar att den tryckta föreskriften är korrekt och lämnar ett tryckt exemplar till handläggaren för att läggas i akten.
 • 3.7 Eventuellt pressmeddelande. Skrivs av handläggare och kommunikationsenheten. Stäms av med verksjurist. Godkänns av AC.
 • 3.8 Eventuellt meddelande till regeringen och kommissionen om införlivande av direktiv. Görs av verksjurist.

Efterarbete

 • 4.1 Kopia av - undertecknad föreskrift - beslutsprotokoll - konsekvensutredning - föredragningspromemoria - eventuell remissammanställning lämnas till verksjuristen. Sätts i pärm hos chefen för juridiska enheten av verksjurist.
 • 4.2 Handläggaren lämnar akten till registraturen. I akten ska finnas - underskrivet beslutsprotokoll i original - undertecknad föreskrift i original - ett exemplar av den tryckta HVMFS:en (lämnas till handläggaren av verksjuristen) - föredragningspromemoria (PM) - konsekvensutredning - remissutskick - inkomna svar från samråd och remissutskick - eventuell sammanställning av inkomna svar
 • 4.3 Uppgifter till utgivaren av SFS om myndighetens författningar. 15 januari varje år. Lämnas av juridiska enheten.

Uppföljning

 • 5 Föreskriften ska (eventuellt tillsammans med andra föreskrifter juridiska enheten initierar och samordnar regelbundna som den har samband med) utvärderas genom uppföljning av konsekvenser med mera. Utvärderingen görs av berörda sakenheter tillsammans med juridiska enheten.
Publicerad: 2017-03-16
Sidansvarig: Webbredaktion