Så arbetar vi med föreskrifter

En föreskrift är en regel som en myndighet beslutat om inom sitt sakområde. Exempelvis kan HaV besluta om regler för fiske, och dessa regler benämns sedan som föreskrifter.

Föreskrifter är regleringar som en myndighet beslutar om inom sitt sakområde, och ett av de verktyg som myndigheter har för att uppnå sina åligganden. Exempelvis kan HaV besluta om föreskrifter för fiskets bedrivande och föreskrifter inom vattenförvaltningen. HaV måste ha ett bemyndigande för de föreskrifter myndigheten vill ta fram.

Vårt föreskriftsarbete finns reglerat och beskrivet i rutinen för myndighetens föreskriftsarbete. Våra föreskrifter ska utformas på ett enkelt och lättförståeligt sätt och vara ändamålsenliga. Detta innebär att regelförenkling och klarspråk är viktiga att ha i åtanke i föreskriftsarbetet.

Våra föreskrifter ska förankras med berörda både internt på HaV och externt. I rutinen finns beskrivet hur detta bör gå till. En viktig del i föreskriftsarbetet är den så kallade konsekvensutredningen av föreskrifterna. HaV behöver utreda vilka olika konsekvenser på en rad områden som en tilltänkt reglering kan tänkas ha, och vilka alternativ förutom de föreslagna reglerna som står till buds för att uppnå det tänkta syftet. Även arbetet med konsekvensutredning finns beskrivet i rutinen för föreskriftsarbetet.

I de allra flesta fall initieras föreskriftsarbetet av den ansvariga sakenheten, men ett behov av att reglera en fråga kan också uppmärksammas på till exempel juridiska enheten. Föreskriftsarbetet bedrivs i nära samarbete mellan ansvarig sakkunnig och verksjurist, där verksjuristen står för det juridiska stödet och även den slutliga utformningen av föreskrifterna och publicering av föreskrifterna på HaV:s hemsida.

I flödesschemat för föreskriftsprocessen anges kortfattat de viktiga hållpunkterna i föreskriftsarbetet.

Om du har förslag till ändringar i rutinen är du välkommen att kontakta juridiska enheten.

Rutin för föreskrifter Pdf, 605.8 kB.

Flödesschema för att skapa en föreskrift

Publicerad: 2017-03-16
Uppdaterad: 2017-03-22
Sidansvarig: Webbredaktion