Hitta på sidan

Temaseminarium om vattenförsörjning

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till tre temaseminarier om vattenförsörjning. Seminarierna genomförs inom ramen för Nationella samordningsgruppen för dricksvatten, i samarbete med SMHI, SGU, Livsmedelsverket, Boverket och Trafikverket.

Datum

 8 september

Tid

Klockan 9:00 – 12:00

Plats

Digitalt via Skype

Om

Temaseminarierna tar upp olika aspekter kring vattenförsörjningsplanering, vilka kunskapsunderlag som finns tillgängliga på olika myndigheter och hur dessa kan användas vid planeringen av samhället. Bland annat kommer SMHI redovisa resultaten från sitt arbete om kartläggning av Sveriges vattenuttag och vattenanvändning. Boverket och Trafikverket kommer att berätta om hur de arbetar med stöd för planering och åtgärder för att bidra till en trygg vattenförsörjning i samhällsutvecklingen. SGU kommer att redovisa ny kunskap som tagits fram om grundvatten och Livsmedelsverket frågor kring enskild vattenförsörjning. Seminarierna vänder sig till främst till länsstyrelser, kommuner och dricksvattenproducenter. Seminarierna sker via Skype.

Temaseminarier 2021 om vattenförsörjning

Preliminärt innehåll

Datum

Värd

Innehåll

23 mars

SMHI

SMHI presenterar projekt kring ökad kunskap om vattenuttag, hydrologiska mätningar och vad kan man hitta på SMHI.se?

27 maj

Boverket
Trafikverket

Vattenförsörjning i fysisk planering och yt- och grundvattenskydd vid statlig infrastruktur

8 september

SGU
Livsmedelsverket

SGU och Livsmedelsverket presenterar underlag och arbete kring allmän och enskild dricksvattenförsörjning, Vattentäktsarkivet och sekretessfrågor

Anmälan

Anmälan är nu stängd.