Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenkraft Restaurering

Påverkan på strömlevande fisk av anlagda lugnvatten

Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Rapporten visar hur fiskfaunan vid anläggandet av dammar förändras från i huvudsak strömlevande arter såsom harr och öring, till arter som föredrar lugnare vatten såsom gädda, abborre och mört. Dessutom visar rapporten att rovfiskar, såsom gäddan, äter en större andel av de vandrande laxfiskarna i lugnvatten jämfört med strömmande vatten.

Havs- och vattenmyndigheten avser ta fram en vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraftverk i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan. I vägledningen kommer Havs- och vattenmyndigheten ge sin syn på hur ekologisk hänsyn bör ske i enlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Denna rapport utgör ett av underlagen.

Denna rapport är en av fyra nyss utgivna rapporter som utgör underlag till vägledningen. De andra tre rapporterna är:

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenkraft Restaurering