Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenkraft Fiskar Restaurering

Fiskvandring - arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:11. Denna rapport sammanfattar kunskapsläget vad gäller fiskvandring.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Forskarna konstaterar att åtminstone 46 av Sveriges fiskarter behöver kunna vandra mellan olika områden i vattendragen för lek, uppväxt och övervintring. Flertalet av dessa är rödlistade arter. Möjligheten till fri vandring är viktig för fiskbeståndens genetiska variation och förmåga att anpassa sig till miljöförändringar.

Havs- och vattenmyndigheten planerar att ta fram en vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraftverk i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan. I vägledningen kommer Havs- och vattenmyndigheten ge sin syn på hur ekologisk hänsyn bör ske i enlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Denna rapport är en av fyra nyss utgivna rapporter som utgör underlag till vägledningen. De andra tre rapporterna är:

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenkraft Fiskar Restaurering