Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenkraft Restaurering

Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad vattenreglering

Rapporten visar på kopplingarna mellan ekologin och flödet och hur en reglering av flödet påverkar de vattenanknutna ekosystemen.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Författarna visar på metoder som kan användas för att bedöma hur flödet bör regleras om man tillåter vattenkraftproduktion i ett vattendrag. I första hand bedömer författarna att det är metoden och utfallet efter nyttjande av metoden som bör betecknas som lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik.

Hur regleringen bör ske kan nämligen variera från avrinningsområde till avrinningsområde. I rapporten finns dock ett antal slutsatser kring lämpliga grundläggande hänsyn som alltid bör tas vid vattenreglering. Dessa handlar om minimitappningar, flödesvariation och hastigheten i förändringar av vattenstånden i vattendragen.

Havs- och vattenmyndigheten planerar att ta fram en vägledning gällande lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraftverk i syfte att minska deras negativa miljöpåverkan. I vägledningen kommer Havs- och vattenmyndigheten ge sin syn på hur ekologisk hänsyn bör ske i enlighet med miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Denna rapport utgör ett av underlagen.

Denna rapport är en av fyra nyss utgivna rapporter som utgör underlag till vägledningen. De andra tre rapporterna är:

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenkraft Restaurering