Sökresultat

 • Vattenförvaltning (43)
 • Vägledning (43)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Farliga ämnen (1)
 • Föreskrift (1)
 • Miljökvalitetsnormer (7)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (14)
 • Rapport (10)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Åtgärdsprogram (2)

 • Vägledningar (19)
 • Publikationer (24)

 • Faktasida (19)
 • Publikation (24)

 • Senaste året (15)
 • Mer än ett år sedan (28)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: BOKS-modellen

BOKS-modellen

BOKS-modellen erbjuder en metod för att identifiera områden som eventuellt kan vara aktuella för undantag från kravet att nå en god status/potential till 2015.

Faktasida: Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus enligt vår föreskrift HVMFS 2019:25 om klassificering och miljökvalitets­normer avseende ytvatten.

Faktasida: Biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon

Biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon

Bedömningsgrunder för biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 4).

Faktasida: Biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag

Biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag

Bedömningsgrunder för Biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag (tidigare bilaga 1).

Publikation: Bottenfauna i sjöar – vägledning för statusklassificering

Bottenfauna i sjöar – vägledning för statusklassificering

Denna vägledning riktas till vattenmyndigheterna i deras arbete med statusklassificering av sjöar med hjälp av bottenfauna.

Publikation: Bottenfauna i vattendrag – vägledning för statusklassificering

Bottenfauna i vattendrag – vägledning för statusklassificering

Denna vägledning riktas till vattenmyndigheterna i deras arbete med statusklassificering av vattendrag med hjälp av bottenfauna.

Faktasida: EU-vägledning för vattenförvaltning

EU-vägledning för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av vägledning på EU-nivå som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Publikation: Faktablad om skyddade områden

Faktablad om skyddade områden

Detta faktablad informerar om vad som avses med och vad som övergripande gäller för skyddade områden enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, här kallad vattenförvaltningsförordningen (VFF).

Publikation: Fisk i sjöar – vägledning för statusklassificering

Fisk i sjöar – vägledning för statusklassificering

Denna vägledning riktas till Vattenmyndigheterna i deras arbete med statusklassificering av sjöar genom undersökning av fiskfaunan.

Publikation: Fisk i vattendrag – vägledning för statusklassificering

Fisk i vattendrag – vägledning för statusklassificering

Denna vägledning riktas till vattenmyndigheterna i deras arbete med statusklassificering av vattendrag genom undersökning av fiskfaunan.