Faktablad om skyddade områden

Detta faktablad informerar om vad som avses med och vad som övergripande gäller för skyddade områden enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, här kallad vattenförvaltningsförordningen (VFF).

Omslag för publikation

Sammanfattning

Naturvårdsverkets faktablad innehåller lättillgänglig information om en verksamhet, process, sakfråga eller metod. Detta faktablad informerar om vad som avses med och vad som övergripande gäller för skyddade områden enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, här kallad vattenförvaltningsförordningen (VFF).

EU:s medlemsländer har enats om att skapa en likartad förvaltning av sina vatten genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, det så kallade ramdirektivet för vatten (RDV). Sverige har genomfört direktivet i svensk rätt bl.a. genom VFF.

I förordningen finns särskilda regler för skyddade områden. Begreppet ”skyddade områden” används också i miljöbalken men har då annan innebörd. Faktabladet riktar sig främst till vattenmyndigheterna och till länsstyrelserna. Dessutom finns flera föreskrifter, allmänna råd och handböcker från Naturvårdsverket och SGU som reglerar och ger ytterligare vägledning om tillämpningen av VFF bl.a. om skyddade områden.