Sökresultat

 • Vattenförvaltning (51)
 • Mer än ett år sedan (51)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (1)
 • Visa fler
 • Föreskrift (1)
 • Gis (1)
 • Handbok (1)
 • Havsförvaltning (3)
 • Internationellt arbete (2)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (8)
 • Miljöövervakning (1)
 • Muddring (1)
 • Publikation (18)
 • Rapport (12)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Restaurering (1)
 • Sötvatten (2)
 • Vattenkraft (10)
 • Vattenverksamhet (3)
 • Vägledning (26)
 • Yttrande (2)
 • Åtgärdsprogram (5)
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (12)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljömål och direktiv (3)
 • Konventioner (2)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttranden (2)
 • Publikationer (27)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (20)
 • Publikation (27)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yttrande (2)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Aitik koppargruva

Aitik koppargruva

Mark- och miljödomstolen gav i oktober 2014 Boliden AB nytt tillståndför hela verksamheten vid Aitik koppargruva, Europas största koppargruva.

Publikation: Analys av förändrad betalningsförmåga för bedömning av orimliga kostnader

Analys av förändrad betalningsförmåga för bedömning av orimliga kostnader

Utveckling av en metod för att ge underlag till bedömningar av orimliga kostnader enligt vattenförvaltningsförordningen.

Publikation: BOKS-modellen

BOKS-modellen

BOKS-modellen erbjuder en metod för att identifiera områden som eventuellt kan vara aktuella för undantag från kravet att nå en god status/potential till 2015.

Publikation: Bottenfauna i sjöar – vägledning för statusklassificering

Bottenfauna i sjöar – vägledning för statusklassificering

Denna vägledning riktas till vattenmyndigheterna i deras arbete med statusklassificering av sjöar med hjälp av bottenfauna.

Publikation: Bottenfauna i vattendrag – vägledning för statusklassificering

Bottenfauna i vattendrag – vägledning för statusklassificering

Denna vägledning riktas till vattenmyndigheterna i deras arbete med statusklassificering av vattendrag med hjälp av bottenfauna.

Faktasida: EU-vägledning för vattenförvaltning

EU-vägledning för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av vägledning på EU-nivå som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Publikation: Ekologisk restaurering av vattendrag

Ekologisk restaurering av vattendrag

Ekologisk restaurering av vattendrag ska fungera som idébank under arbetet med att restaurera Sveriges vatten. Fokus ligger på praktiska åtgärder som strävar efter att återställa naturliga processer, flöden och strukturer som på sikt medför en naturlig flora och fauna.

Publikation: Ekosystemtjänster från svenska sjöar och vattendrag

Ekosystemtjänster från svenska sjöar och vattendrag

En stor del av vårt välstånd vilar på de tjänster som naturen ger oss kostnadsfritt. Kan vi även i framtiden förutsätta att våra vatten tillhandahåller oss råmaterial, livsmedel, skydd och härliga bad? I denna rapport identifieras vilka ekosystemtjänster som levereras av våra sjöar och vattendrag, samt en bedömning av tillståndet på tjänsterna.

Faktasida: Ekosystemtjänster i vattenförvaltningen

Ekosystemtjänster i vattenförvaltningen

Mycket av vårt arbete med ekosystemtjänster i sötvatten kopplar till EU:s ramdirektiv för vatten. Havs- och vattenmyndigheten har ett samordnande ansvar för det svenska arbetet med direktivet, medan det är de fem vattenmyndigheterna som förvaltar kvaliteten på vattenmiljön inom det egna vattendistriktet.

Publikation: Faktablad om skyddade områden

Faktablad om skyddade områden

Detta faktablad informerar om vad som avses med och vad som övergripande gäller för skyddade områden enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, här kallad vattenförvaltningsförordningen (VFF).