Sökresultat

 • Vägledning (92)
 • Badvatten (2)
 • Bedömningsgrunder (3)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Dricksvatten (5)
 • Dumpning (1)
 • Visa fler
 • Farliga ämnen (2)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Föreskrift (3)
 • Försurning (1)
 • Grundvatten (1)
 • Handbok (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Kalkning (1)
 • Miljökvalitetsnormer (8)
 • Miljöövervakning (4)
 • Muddring (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (34)
 • Rapport (17)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (1)
 • Remiss (2)
 • Restaurering (5)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (15)
 • Sötvatten (1)
 • Tillstånd (4)
 • Tillsynsvägledning (5)
 • Undersökningstyper (2)
 • Vattenbruk (4)
 • Vattenförvaltning (43)
 • Vattenkraft (6)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vattenverksamhet (7)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (2)

 • Vägledningar (42)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Vårt uppdrag (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (2)
 • Publikationer (45)

 • Faktasida (43)
 • Publikation (45)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)
 • Vanlig fråga (1)

 • Senaste året (47)
 • Mer än ett år sedan (45)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Avstå vatten till den allmänna vattenförsörjningen vid vattenbrist

Avstå vatten till den allmänna vattenförsörjningen vid vattenbrist

Vem bestämmer vad som gäller vid vattenbrist? Vem ansvarar för att följa upp att regler följs? Här reder vi ut vad lagen säger.

Publikation: BOKS-modellen

BOKS-modellen

BOKS-modellen erbjuder en metod för att identifiera områden som eventuellt kan vara aktuella för undantag från kravet att nå en god status/potential till 2015.

Faktasida: Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Faktasida: Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Bedömningsgrunder för ytvattenförekomster

Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus enligt vår föreskrift HVMFS 2019:25 om klassificering och miljökvalitets­normer avseende ytvatten.

Faktasida: Beräkning av närsaltstillförsel från en fiskodling

Beräkning av närsaltstillförsel från en fiskodling

Naturvårdsverkets allmänna råd om fiskodling (AR 93:10) upphörde att gälla den 1 april 2019. I redan befintliga tillstånd hänvisas ibland till dessa. Här förklarar vi HaV:s inställning av hur villkoren nu ska tillämpas.

Faktasida: Biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon

Biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon

Bedömningsgrunder för biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 4).

Faktasida: Biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag

Biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag

Bedömningsgrunder för Biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag (tidigare bilaga 1).

Publikation: Bottenfauna i sjöar – vägledning för statusklassificering

Bottenfauna i sjöar – vägledning för statusklassificering

Denna vägledning riktas till vattenmyndigheterna i deras arbete med statusklassificering av sjöar med hjälp av bottenfauna.

Publikation: Bottenfauna i vattendrag – vägledning för statusklassificering

Bottenfauna i vattendrag – vägledning för statusklassificering

Denna vägledning riktas till vattenmyndigheterna i deras arbete med statusklassificering av vattendrag med hjälp av bottenfauna.

Faktasida: Båtbottentvätt av fritidsbåtar

Båtbottentvätt av fritidsbåtar

Riktlinjerna för båtbottentvätt av fritidsbåtar syftar till att utgöra ett stöd för tillsynsmyndigheternas arbete vid småbåtshamnar. De är vägledande och en bedömning ska alltid göras i det enskilda fallet.