1. Publicerad: 26 september 2017

  Filmen ger en kortfattad genomgång av hur det går till att skaffa nytt avlopp.

 2. Publicerad: 30 januari 2017

  Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats av länsstyrelsen i Västra Götalands län via Havsmiljöanslaget.

 3. Publicerad: 2 oktober 2019

  Sammanfattning - andra skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken Andra skyddade områden enligt 7 kap MB kan vara till exempel naturreservat, biotopskyddsområde eller nationalpark. För dessa områden finns ett särskilt beslut om skydd samt vilka bestämmelser som gäller för området. Det finns också så kallat generellt biotopskydd för vissa lätt identifierbara biotoper, bland annat alléer, stenmurar och småvatten i jordbruksmark och åkerholmar. Verksamhet eller åtgärder får inte vidtas inom skyddade områden som kan skada natur/kulturmiljön eller kan motverka syftet med skyddet. Om det finns särskilda skäl, får dispens ges i det enskilda fallet. Sådana dispenser prövas av den myndighet som beslutat om skyddet - länsstyrelsen, skogsstyrelsen eller kommunen. Gäller det dispens från generellt biotopskydd till exempel alléer, åkerholmar med mera prövas dessa alltid av länsstyrelsen.

 4. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 7 januari 2021

  Miljöbalken ställer krav på att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenheter för människors hälsa inte uppstår (9 kap. 7 § MB). Vidare sägs i 2 kap. 3 § att verksamhetsutövaren ska vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

 5. Publicerad: 2 oktober 2019 Uppdaterad: 2 januari 2020

  Avgränsningar, begrepp, förkortningar och utgångspunkter som används i vägledningen för prövning av små avloppsanläggningar.

 6. Publicerad: 30 januari 2017

  Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats via Länsstyrelsen i Västra Götalands län med avseende på utveckling av VeVa-verktyget till att bli ett användbart verktyg för åtgärdsplanering för enskilda avlopp i avrinningsområden och därmed bidra med en viktig pusselbit i genomförandet av ramdirektivet för vatten.

 7. Publicerad: 2 oktober 2019

 8. Publicerad: 30 januari 2017

  Risker, skyddsbehov och reningstekniker

 9. Publicerad: 18 mars 2015

  Vägledningen omfattar tillsyn av små avloppsanläggningar som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, med speciellt fokus på de anläggningar som är dimensionerade för 1 till 25 personekvivalenter.

 10. Publicerad: 12 november 2018

  Rapporten är en sammanställning av resultaten av det åtgärdsprogram som genomförts i Morsa-området i sydöstra Norge för att komma till rätta med att små minireningsverk inte når upp till reningskraven.