1. Publicerad: 8 april 2014 Uppdaterad: 9 maj 2019

  Regeringen har sedan 2014 avsatt medel för att vidareutveckla fiskemetoder för selektivt och skonsamt fiske. Syftet är att underlätta omställning till landningsskyldighet som började införas den 1 januari 2015 och som gäller för fiskbestånd med kvoter i alla fisken från och med 2019. 2020 ingår även rovdjurssäkra redskap i uppdraget.

 2. Publicerad: 20 september 2019 Uppdaterad: 23 januari 2020

  Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda och föreslå hur ett försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras.

 3. Publicerad: 20 september 2019 Uppdaterad: 2 december 2019

  Regeringen uppdrar åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda hur ett frivilligt program för återköp av ålfiskerätter kan genomföras.

 4. Publicerad: 19 januari 2015 Uppdaterad: 2 november 2015

  Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens Jordbruksverk, ta fram förslag på hur förvaltningen av lax och öring i svenska vatten bör utvecklas och utformas.

 5. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 14 januari 2015

  Myndigheten ska redovisa statistik om sälpopulationernas tillväxt och utbredning.

 6. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 9 februari 2015

  Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Jordbruksverket bedöma effekterna av det system med överlåtbara fiskerättigheter som infördes i det yrkesmässiga pelagiska fisket 2009.

 7. Publicerad: 11 februari 2014

  Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Jordbruksverket analysera balansen mellan den svenska fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter. En analys ska göras för respektive flottsegment.

 8. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 8 maj 2014

  Havs- och vattenmyndigheten ska inkomma med en projektplan för arbetet med utveckling av selektivt fiske i syfte att underlätta genomförandet av de krav som följer av den gemensamma fiskeripolitiken.

 9. Om EU:s gränsvärden för dioxiner införs från årsskiftet kommer det att innebära en betydande omställning eller omfattande nedläggning av det norrländska fisket.

 10. Publicerad: 8 mars 2016

  Vi har i samråd med Statens jordbruksverk tagit fram en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2015.