1. Publicerad: 21 februari 2020

  I rapporten beskriver Luleå universitet ett projekt där man tittat på små avloppssystem i relation till hållbarhetskriterier och olika scenarier.

 2. Faktablad 6 utgjorde en del av numera upphävda allmänna råden 1987:6.

 3. Handboken har som syfte att komplettera de allmänna råden om små avloppsanordningar i olika avseenden såsom exempel och hänvisningar till relevant litteratur.

 4. Publicerad: 29 juni 2020 Uppdaterad: 12 augusti 2020

  Syftet med denna rapport är att beskriva och förklara det underlagsmaterial för en e-tjänst för ansökan för små avloppsanläggningar som har tagits fram i projektet Smartare miljöinformation – små avlopp.

 5. Gäller infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 personer. Allmänna råden är ett kunskapunderlag till stöd vid utformning av sådana anläggningar.

 6. Publicerad: 28 september 2016

  Författningsförslag för avloppsanläggningar upp till och med 200 personekvivalenter (pe). Avsikten med förslaget är att förtydliga regelverket kring de små avloppsanläggningar, öka rättssäkerheten och säkerställa anläggningarnas funktion.

 7. Publicerad: 24 maj 2016

  Rapporten presenterar den källfördelade kväve- och fosforbelastningen på Sveriges vatten och omgivande hav, avseende år 2014.

 8. Publicerad: 24 mars 2015

  Vägledningen syftar till att effektivisera tillsynen av små avlopp och består av praktiska råd, checklistor, manualer och informationsmaterial.

 9. Publicerad: 26 september 2012

  Den här rapporten är en uppföljning av Naturvårdsverkets tillsynskampanj för små avlopp.

 10. Publicerad: 11 december 2015

  En översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten.