Sökresultat

 • Yttrande (32)
 • Mer än ett år sedan (32)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (2)
 • Fritidsbåt (1)
 • Handel (1)
 • Visa fler
 • Klimat (2)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Muddring (2)
 • Riksintresse (1)
 • Skräp/marint skräp (2)
 • Små avlopp (4)
 • Tillstånd (3)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yttrande (30)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Övergödning (1)

 • Vårt uppdrag (32)
 • Yttranden (32)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Yttrande om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Yttrande över remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

Faktasida: Yttrande över remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473

Yttrande över remiss angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473

Yttrande om förslag från Europaparlamentet och rådet, samt från EU-kommissionen.

Faktasida: Yttrande gällande remiss av Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar

Yttrande gällande remiss av Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) avstyrker förslaget att ett krav ställs på de producenter som tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter eller andra användare, om att ta ut ett lägsta pris om 5 kr per plastbärkasse. HaV bedömer att kravet är otillräckligt och att det är olämpligt utformat.

Faktasida: Yttrande angående tillstånd till avloppsanläggning på fastighet i Orust kommun, målnummer M 5822-16

Yttrande angående tillstånd till avloppsanläggning på fastighet i Orust kommun, målnummer M 5822-16

Vi anser att tillståndsansökan gällande ny avloppsanläggning bör relateras till hög skyddsnivå beträffande miljöskydd. Motivet till denna bedömning är att utsläppet av renat avloppsvatten ska ske till Storehamns våtmarksområde som enligt myrplanen är utpekat som skyddsvärt och där lämpliga habitat för ag (Cladium marsicus) finns.

Faktasida: Yttrande över rapport från Länsstyrelsen i Skåne

Yttrande över rapport från Länsstyrelsen i Skåne

Jordbruk och recipientkontroll - underlag för vägledning till tillsynsmyndigheter 

Faktasida: Yttrande om EU-kommissionens förslag till meddelande om cirkulär ekonomi

Yttrande om EU-kommissionens förslag till meddelande om cirkulär ekonomi

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som rör marint skräp, återanvändning av vatten och näringsämnen från organiskt avfall.

Faktasida: Yttrande angående Loussavaara-Kiirunavaara AB:s tillstånd till gruvanläggning i Leveäniemi, Svappavaara, Kiruna kommun (M 4160-15)

Yttrande angående Loussavaara-Kiirunavaara AB:s tillstånd till gruvanläggning i Leveäniemi, Svappavaara, Kiruna kommun (M 4160-15)

Eftersom utsläppen sker inom ett Natura 2000-område är det  viktigt att helt säkerställa att otillåtna skador och störningar inte uppstår. Mark- och miljödomstolen angav i sin motivering att en förutsättning för Natura 2000 tillstånd var just att utsläppen till vatten villkorsreglerades. Vi yrkar därför att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra ett antal villkor.

Faktasida: Yttrande över remiss om mikroplast i kosmetika

Yttrande över remiss om mikroplast i kosmetika

Yttrande över Kemikalieinspektionens redovisning av Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter- rapport från ett regeringsuppdrag

Faktasida: Yttrande över remiss av förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar

Yttrande över remiss av förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i remiss av förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar.

Faktasida: Yttrande över remisser angående vindkraft och undervattenskablar på Södra Midsjöbanken

Yttrande över remisser angående vindkraft och undervattenskablar på Södra Midsjöbanken

Havs- och vattenmyndigheten svarar samlat på remiss om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av vindkraftspark på Södra Midsjöbanken och remiss om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln att lägga ut undervattenskablar i samma område.